FAQ Strafrecht

Wat is een strafbaar gedrag?

In de samenleving zijn regels en wetten vastgesteld om de orde te handhaven en burgers te beschermen. Wanneer iemand deze regels en wetten overtreedt, spreken we van strafbaar gedrag. Dit artikel gaat dieper in op de aard van strafbaar gedrag, de verschillende categorieën en de gevolgen die eraan verbonden zijn.

Definitie van Strafbaar Gedrag

Strafbaar gedrag is een handeling of nalatigheid die bij wet is verboden en waarop een straf is gesteld. Het gaat hierbij om gedragingen die de wet expliciet als onwenselijk of gevaarlijk voor de samenleving of het individu heeft aangemerkt. Strafbaar gedrag kan variëren van relatief lichte overtredingen, zoals een verkeersovertreding, tot ernstige misdrijven zoals moord of fraude.

Button Image

Soorten Strafbare Gedragingen

Strafbare gedragingen kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding. Hieronder volgt een uiteenzetting van de meest voorkomende soorten strafbare gedragingen.

Overtredingen

Overtredingen zijn de minst ernstige vormen van strafbaar gedrag. Ze worden vaak bestraft met een boete of een andere lichte sanctie. Voorbeelden van overtredingen zijn:

 • Verkeersovertredingen zoals te hard rijden of door rood licht rijden
 • Openbare dronkenschap
 • Kleine diefstallen

Misdrijven

Misdrijven zijn ernstiger en kunnen leiden tot zwaardere straffen, waaronder gevangenisstraf. Voorbeelden van misdrijven zijn:

 • Geweldsdelicten zoals mishandeling en moord
 • Eigendomsdelicten zoals inbraak en diefstal met geweld
 • Zedendelicten zoals verkrachting en aanranding
 • Financiële delicten zoals fraude en witwassen

Rechtsgrondslag van Strafbaar Gedrag

De rechtsgrondslag van strafbaar gedrag is vastgelegd in de wet. In Nederland is het Wetboek van Strafrecht de primaire bron die bepaalt welke gedragingen strafbaar zijn. Daarnaast kunnen specifieke wetten en verordeningen aanvullende strafbepalingen bevatten. Het is de taak van de wetgever om te bepalen welke gedragingen strafbaar gesteld worden en welke sancties daarop volgen.

Button Image

Elementen van Strafbaar Gedrag

Om gedrag als strafbaar te kunnen kwalificeren, moeten bepaalde elementen aanwezig zijn. Deze elementen omvatten:

 • Wederrechtelijkheid: Het gedrag moet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften.
 • Schuld: Er moet sprake zijn van opzet of schuld bij de dader.
 • Toerekenbaarheid: De dader moet in staat zijn om verantwoordelijk te worden gehouden voor zijn of haar daden.

Proces van Vaststelling en Vervolging

Wanneer er sprake is van een vermoeden van strafbaar gedrag, volgt er een proces van vaststelling en vervolging. Dit proces begint vaak met een onderzoek door de politie, waarna het Openbaar Ministerie beslist of er tot vervolging wordt overgegaan. De rechter zal uiteindelijk bepalen of er sprake is van strafbaar gedrag en welke straf passend is.

Button Image

Sancties op Strafbaar Gedrag

De sancties op strafbaar gedrag zijn divers en afhankelijk van de ernst van de overtreding of het misdrijf. Mogelijke sancties zijn:

 • Boetes
 • Taakstraffen
 • Voorwaardelijke of onvoorwaardelijke gevangenisstraffen
 • Maatregelen zoals een rijverbod of een contactverbod

Preventie en Bestrijding van Strafbaar Gedrag

Naast het bestraffen van strafbaar gedrag, is preventie en bestrijding een belangrijk onderdeel van het rechtssysteem. Dit kan onder meer door:

 • Voorlichting en educatie over de wet en de gevolgen van strafbaar gedrag
 • Maatschappelijke interventies zoals jeugd- en buurtwerk
 • Versterking van de opsporingscapaciteit en de rechtspraak

Internationaal Perspectief

Strafbaar gedrag is niet alleen een nationaal vraagstuk, maar kent ook een internationale dimensie. Internationale verdragen en samenwerkingsverbanden, zoals Interpol en Europol, spelen een rol in de aanpak van grensoverschrijdend strafbaar gedrag zoals terrorisme, mensenhandel en cybercriminaliteit.

Slotbeschouwing

Strafbaar gedrag is een complex begrip dat een breed scala aan handelingen en nalatigheden omvat. De wetgeving is erop gericht om strafbaar gedrag te definiëren, te voorkomen en te bestraffen. Het is een dynamisch veld dat zich voortdurend ontwikkelt in reactie op veranderende maatschappelijke normen en technologische vooruitgang. De handhaving van de wet en de bescherming van de rechtsorde blijven essentieel voor het functioneren van een veilige en rechtvaardige samenleving.

Plaats een reactie