FAQ Strafrecht

Welke zaken vallen onder strafrecht?

Het strafrecht is een breed en complex rechtsgebied dat zich bezighoudt met gedragingen die door de samenleving als onwenselijk of schadelijk worden beschouwd. Deze gedragingen worden gedefinieerd als strafbare feiten en kunnen leiden tot een reactie van de staat in de vorm van een straf of maatregel. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de verschillende soorten zaken die onder het strafrecht vallen, de principes die ten grondslag liggen aan het strafrecht, en de procedures die worden gevolgd bij de behandeling van strafzaken.

Grondslagen van het strafrecht

Voordat we de specifieke zaken die onder het strafrecht vallen bespreken, is het belangrijk om de fundamentele principes te begrijpen die het strafrecht sturen. Het strafrecht is gebaseerd op het legaliteitsbeginsel, wat inhoudt dat geen gedrag strafbaar is tenzij het vooraf door de wet als zodanig is bepaald. Dit principe waarborgt dat burgers vooraf kunnen weten welke handelingen strafbaar zijn en voorkomt willekeur in de rechtshandhaving.

Soorten strafbare feiten

Strafbare feiten kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van hun ernst en de aard van de overtreding. Deze categorieën zijn:

 • Misdrijven: Ernstige strafbare feiten zoals moord, doodslag, verkrachting, en zware mishandeling. Misdrijven worden doorgaans zwaarder bestraft en de procedures voor de behandeling ervan zijn formeler.
 • Overtredingen: Minder ernstige strafbare feiten zoals verkeersovertredingen, kleine diefstallen, en openbare dronkenschap. Overtredingen leiden vaak tot lichtere straffen zoals boetes of korte gevangenisstraffen.

Delicten tegen personen

Binnen het strafrecht vallen verschillende zaken die direct schade toebrengen aan personen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Geweldsdelicten (zoals mishandeling en huiselijk geweld)
 • Zedendelicten (zoals aanranding en verkrachting)
 • Doodslag en moord
 • Mensensmokkel en mensenhandel

Delicten tegen eigendom

Delicten tegen eigendom zijn gericht op het onrechtmatig ontnemen of beschadigen van andermans bezittingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Diefstal en inbraak
 • Verduistering
 • Oplichting en fraude
 • Vandalisme en vernieling

Delicten tegen de openbare orde en het gezag

Deze categorie omvat strafbare feiten die de openbare orde, veiligheid of het gezag van de staat ondermijnen, zoals:

 • Rellen en openlijke geweldpleging
 • Belediging van een ambtenaar in functie
 • Illegale demonstraties
 • Samenscholing en verstoring van de openbare orde

Delicten tegen de staat

Delicten tegen de staat zijn gericht op het ondermijnen van de staatsinrichting of het plegen van verraad. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Spionage
 • Staatsgevaarlijke activiteiten
 • Terrorisme
 • Corruptie en omkoping van ambtenaren

Verkeersdelicten

Verkeersdelicten zijn overtredingen of misdrijven die worden gepleegd in het verkeer en kunnen variëren van lichte overtredingen tot ernstige misdrijven, zoals:

 • Rijden onder invloed van alcohol of drugs
 • Verlaten van de plaats van een ongeval
 • Gevaarlijk rijgedrag
 • Veroorzaken van een verkeersongeval met letsel of dood tot gevolg

Economische delicten

Economische delicten zijn strafbare feiten die de economische orde schaden of de gezondheid van consumenten in gevaar brengen, zoals:

 • Witwassen van geld
 • Belastingontduiking
 • Handel met voorkennis
 • Productvervalsing en -fraude

Drugsdelicten

Drugsdelicten hebben betrekking op de productie, handel en bezit van verboden verdovende middelen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Productie en teelt van drugs
 • Handel en smokkel van drugs
 • Bezit van drugs voor persoonlijk gebruik of met de intentie om te verkopen

Milieudelicten

Milieudelicten zijn overtredingen die schade toebrengen aan het milieu, zoals:

 • Illegale lozing van afvalstoffen
 • Overtreding van milieuvergunningen
 • Illegale houtkap en stroperij
 • Vervuiling en milieuschade

Procedurele aspecten van het strafrecht

De behandeling van strafzaken volgt een strikte procedure die de rechten van de verdachte waarborgt en een eerlijk proces moet garanderen. Deze procedure omvat verschillende fasen, waaronder het opsporingsonderzoek, de vervolging, de berechting en eventueel het hoger beroep. Gedurende het gehele proces zijn er waarborgen ingebouwd om de rechten van de verdachte te beschermen, zoals het recht op een advocaat, het recht om te zwijgen en het recht op een eerlijk proces.

Slotbeschouwing

Het strafrecht is een essentieel onderdeel van het rechtssysteem dat zorgt voor de handhaving van de rechtsorde en de bescherming van de samenleving tegen strafbare feiten. De zaken die onder het strafrecht vallen zijn divers en omvatten een breed scala aan gedragingen die de samenleving als onacceptabel beschouwt. Door het handhaven van het strafrecht draagt de staat bij aan het voorkomen van criminaliteit en het bieden van rechtvaardigheid voor slachtoffers.

Plaats een reactie