FAQ Uitkeringen

Heb je bij een WIA-uitkering sollicitatieplicht?

Wanneer je als werknemer langdurig ziek bent en na twee jaar ziekte een beroep doet op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), kun je je afvragen of er een sollicitatieplicht aan deze uitkering verbonden is. De WIA is bedoeld voor werknemers die door ziekte of gebrek niet meer of minder kunnen werken. In dit artikel bespreken we uitgebreid de voorwaarden en verplichtingen die komen kijken bij een WIA-uitkering, waaronder de vraag of er een sollicitatieplicht geldt.

Wat is de WIA?

De WIA-uitkering is in het leven geroepen om werknemers die door ziekte of handicap niet meer volledig kunnen werken financieel te ondersteunen. De uitkering is onderverdeeld in twee regelingen:

 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): voor werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken.
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): voor werknemers die niet of nauwelijks kunnen werken en waarbij de kans op herstel erg klein is.

De hoogte en duur van de uitkering zijn afhankelijk van het arbeidsverleden en het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Button Image

Re-integratieverplichtingen bij de WIA

Als ontvanger van een WIA-uitkering heb je bepaalde re-integratieverplichtingen. Deze verplichtingen zijn erop gericht om je te stimuleren weer aan het werk te gaan, voor zover je mogelijkheden dat toelaten. Hieronder vallen onder andere:

 • Het accepteren van passende arbeid.
 • Het meewerken aan re-integratieactiviteiten.
 • Het volgen van voorgestelde cursussen of opleidingen.

Deze verplichtingen zijn bedoeld om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en je te ondersteunen bij het vinden van passend werk.

De sollicitatieplicht bij een WIA-uitkering

De vraag of je bij een WIA-uitkering een sollicitatieplicht hebt, hangt af van je persoonlijke situatie en de beoordeling door het UWV. Voor ontvangers van een WGA-uitkering geldt in principe een sollicitatieplicht. Dit betekent dat je actief moet zoeken naar passend werk en moet solliciteren op vacatures die aansluiten bij je arbeidsvermogen.

Voor ontvangers van een IVA-uitkering ligt dit anders. Omdat de IVA bedoeld is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, is er in de regel geen sollicitatieplicht. Het UWV gaat ervan uit dat werkhervatting niet of nauwelijks mogelijk is.

Button Image

Wat wordt verstaan onder ‘passend werk’?

Passend werk is een belangrijk begrip binnen de sollicitatieplicht. Het UWV hanteert verschillende criteria om te bepalen wat als passend werk wordt gezien:

 • De aard van het werk moet aansluiten bij je opleiding, ervaring en vaardigheden.
 • De werkzaamheden moeten fysiek en mentaal uitvoerbaar zijn gezien je beperkingen.
 • De reisafstand moet redelijk zijn.

Het is belangrijk dat je samen met je arbeidsdeskundige bepaalt wat voor jou passend werk is en hoe je dit kunt vinden.

Uitzonderingen op de sollicitatieplicht

Er zijn situaties waarin je tijdelijk of permanent kunt worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Dit kan het geval zijn als:

 • Je een IVA-uitkering ontvangt.
 • Je gezondheidssituatie solliciteren tijdelijk onmogelijk maakt.
 • Je de pensioengerechtigde leeftijd nadert.

Het UWV beoordeelt of je in aanmerking komt voor een vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Button Image

Sancties bij het niet nakomen van de sollicitatieplicht

Het niet nakomen van de sollicitatieplicht kan gevolgen hebben voor je WIA-uitkering. Het UWV kan bijvoorbeeld besluiten om je uitkering tijdelijk te verlagen als je niet voldoet aan de sollicitatieverplichtingen. Het is daarom van groot belang dat je je inzet om aan de verplichtingen te voldoen en hierover transparant communiceert met het UWV.

Begeleiding en ondersteuning bij het solliciteren

Het UWV biedt verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning aan om je te helpen bij het vinden van passend werk. Dit kan onder meer bestaan uit:

 • Individuele gesprekken met een arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider.
 • Workshops over solliciteren en het opstellen van een cv.
 • Toegang tot online tools voor het zoeken naar vacatures.

Maak gebruik van deze ondersteuning om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Samenwerking met de werkgever

Als je een WIA-uitkering ontvangt, is het ook belangrijk om de samenwerking met je (voormalige) werkgever te onderhouden. De werkgever kan een rol spelen in je re-integratieproces, bijvoorbeeld door het aanbieden van aangepast werk of het ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.

Conclusie

Samenvattend is het duidelijk dat de sollicitatieplicht bij een WIA-uitkering afhankelijk is van de aard van je uitkering en je persoonlijke situatie. Voor WGA-ontvangers geldt in de meeste gevallen een sollicitatieplicht, terwijl IVA-ontvangers hiervan zijn vrijgesteld. Het is essentieel om je bewust te zijn van je re-integratieverplichtingen en de ondersteuning die het UWV biedt te benutten. Door actief deel te nemen aan het re-integratieproces en samen te werken met het UWV en je werkgever, kun je je kansen op een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt vergroten.

Plaats een reactie