FAQ Uitkeringen

Heeft bezwaar WIA zin?

Wanneer u te maken krijgt met een beslissing van het UWV over uw uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), kan het zijn dat u het niet eens bent met deze beslissing. De vraag die dan opkomt is: Heeft bezwaar WIA zin? In dit artikel zullen we deze vraag uitgebreid behandelen door te kijken naar de procedure, de slagingskansen en de overwegingen die u kunt maken bij het indienen van een bezwaar.

Wat is de WIA?

Voordat we ingaan op het bezwaarproces, is het belangrijk om te begrijpen wat de WIA inhoudt. De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en is bedoeld voor werknemers die door ziekte of een andere oorzaak niet meer of minder kunnen werken. De WIA bestaat uit twee regelingen:

 • De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), voor mensen die niet of nauwelijks kunnen werken.
 • De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), voor mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken.

De beslissing van het UWV over uw WIA-uitkering kan een grote impact hebben op uw financiële situatie en toekomstperspectieven.

De bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de beslissing bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet aan bepaalde eisen voldoen:

 • Het moet uw naam en adres bevatten.
 • Het moet ondertekend zijn.
 • Het moet de datum van het bezwaar en een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt bevatten.
 • Het moet een duidelijke motivering van uw bezwaar bevatten.

Na ontvangst van uw bezwaar zal het UWV een heroverweging van de beslissing maken. Dit kan leiden tot een wijziging van de beslissing, maar dat is niet gegarandeerd.

Slagingskansen van een bezwaar

De slagingskansen van een bezwaar tegen een WIA-beslissing zijn afhankelijk van verschillende factoren. Statistieken tonen aan dat een aanzienlijk deel van de bezwaren gegrond wordt verklaard. Dit betekent echter niet dat elk bezwaar succesvol zal zijn. De kans op succes hangt af van:

 • De kwaliteit van de medische en arbeidskundige onderbouwing van uw bezwaar.
 • De mate waarin nieuwe informatie wordt aangedragen die tijdens de initiële beoordeling niet beschikbaar was.
 • De juridische houdbaarheid van de argumenten die u aanvoert.

Het is daarom van belang dat u uw bezwaar goed onderbouwt en indien mogelijk ondersteunt met nieuwe medische informatie of een juridische toetsing.

Overwegingen bij het indienen van een bezwaar

Voordat u besluit bezwaar te maken tegen een WIA-beslissing, zijn er verschillende overwegingen die u moet maken:

 • Heeft u aanvullende medische informatie die het UWV nog niet heeft meegenomen?
 • Zijn er fouten gemaakt in de beoordeling door het UWV?
 • Heeft u de financiële middelen of rechtsbijstandsverzekering om eventueel juridische hulp in te schakelen?
 • Bent u bereid om de emotionele en tijdsinvestering die het bezwaarproces met zich meebrengt aan te gaan?

Het is belangrijk om realistisch te zijn over de kansen en wat het bezwaar u kan opleveren. Soms kan het verstandiger zijn om te zoeken naar andere oplossingen of ondersteuning.

De rol van juridische bijstand

Het inschakelen van juridische bijstand kan de kans op een succesvol bezwaar vergroten. Een jurist of advocaat gespecialiseerd in sociaal verzekeringsrecht kan u helpen met:

 • Het opstellen van een juridisch onderbouwd bezwaarschrift.
 • Het verzamelen van aanvullend medisch bewijs.
 • Het vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting bij het UWV.

Hoewel het inschakelen van juridische hulp kosten met zich mee kan brengen, kan het op de lange termijn lonend zijn als het leidt tot een betere uitkomst van uw bezwaar.

Alternatieven voor bezwaar

Als u twijfelt over het indienen van een bezwaar, zijn er alternatieven die u kunt overwegen:

 • Overleg met uw werkgever over aanpassingen in uw werk of re-integratiemogelijkheden.
 • Zoek naar mogelijkheden voor omscholing of bijscholing om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 • Maak gebruik van de diensten van een arbeidsdeskundige of loopbaancoach.

Deze alternatieven kunnen bijdragen aan een verbetering van uw situatie, ongeacht de uitkomst van een bezwaarprocedure.

Samenvatting

Bezwaar maken tegen een WIA-beslissing kan zinvol zijn als u goede gronden heeft en uw zaak goed onderbouwt. Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen en eventueel juridische bijstand in te schakelen. De procedure kan tijdrovend en emotioneel belastend zijn, maar kan ook leiden tot een betere uitkomst voor uw situatie. Overweeg ook alternatieven die uw positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Uiteindelijk is het doel om een situatie te bereiken die recht doet aan uw arbeidsvermogen en bijdraagt aan uw kwaliteit van leven.

Plaats een reactie