FAQ Uitkeringen

Heeft UWV inzage in medisch dossier?

In de context van sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid in Nederland speelt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een cruciale rol. Een veelgestelde vraag is of het UWV inzage heeft in medische dossiers van cliënten. Dit artikel gaat dieper in op de regelgeving en procedures die bepalen in hoeverre het UWV toegang heeft tot medische gegevens en hoe de privacy van de betrokkenen wordt gewaarborgd.

Wettelijk kader rondom medische gegevens

De toegang van het UWV tot medische dossiers is strikt gereguleerd. De belangrijkste wetten die hierbij een rol spelen zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp, vervangen door de AVG in mei 2018), en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Deze wetten stellen duidelijke grenzen aan wat wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens en in het bijzonder gezondheidsgegevens.

De rol van het UWV

Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van werknemersverzekeringen zoals de WW (Werkloosheidswet), WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), en de Ziektewet. Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid en ziekte is het soms noodzakelijk dat het UWV inzicht krijgt in de medische situatie van een cliënt.

Medische gegevens en het UWV

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en genieten extra bescherming onder de AVG. Het UWV mag deze gegevens alleen verwerken als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. De inzage in medische dossiers door het UWV is daarom aan strikte voorwaarden gebonden:

 • Er moet een duidelijk doel zijn voor de verwerking van de medische gegevens.
 • Alleen bevoegde en speciaal opgeleide medische adviseurs van het UWV mogen de gegevens inzien.
 • De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 • Er moet voldaan worden aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit; niet meer gegevens mogen worden verwerkt dan noodzakelijk.

Procedure van inzage

Wanneer een cliënt een uitkering aanvraagt of er een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid plaatsvindt, kan het UWV medische informatie opvragen. Dit proces verloopt als volgt:

 1. De cliënt geeft toestemming voor het opvragen van medische gegevens bij behandelend artsen of specialisten.
 2. De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt de noodzaak van de opvraag van de gegevens.
 3. Indien noodzakelijk, vraagt de verzekeringsarts de gegevens op en beoordeelt deze.
 4. De verzekeringsarts gebruikt de informatie om een oordeel te vormen over de arbeidsmogelijkheden van de cliënt.

Het is belangrijk te benadrukken dat de verzekeringsarts gebonden is aan het medisch beroepsgeheim en de informatie niet zonder toestemming van de cliënt met anderen binnen of buiten het UWV mag delen.

Rechten van de cliënt

Cliënten hebben verschillende rechten met betrekking tot hun medische gegevens:

 • Het recht op informatie over de verwerking van hun gegevens.
 • Het recht om toestemming voor de verwerking te weigeren of in te trekken.
 • Het recht op inzage in de eigen medische gegevens die het UWV verwerkt.
 • Het recht op correctie als gegevens niet kloppen.
 • Het recht op verwijdering van gegevens onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van medische gegevens

Het UWV neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus. Er zijn uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Strikte toegangscontroles en autorisatieprocedures.
 • Gebruik van versleuteling en beveiligde verbindingen.
 • Regelmatige audits en beveiligingstests.
 • Training van personeel in het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Uitzonderingen en bijzondere omstandigheden

Er zijn situaties waarin het UWV zonder expliciete toestemming van de cliënt toegang kan krijgen tot medische gegevens. Dit zijn uitzonderlijke gevallen die bij wet zijn geregeld, zoals bij vermoedens van fraude of wanneer er een wettelijke verplichting is om informatie te verstrekken aan andere overheidsinstanties.

Transparantie en toezicht

Het UWV streeft naar transparantie in de omgang met persoonsgegevens. Cliënten worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens en de redenen daarvoor. Daarnaast staat het UWV onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens, die toeziet op de naleving van de privacywetgeving.

Samenvatting

Samenvattend heeft het UWV onder strikte voorwaarden en met inachtneming van de privacywetgeving toegang tot medische dossiers. Dit is noodzakelijk om zijn wettelijke taken uit te kunnen voeren, zoals het beoordelen van arbeidsongeschiktheid. De privacy van cliënten wordt gewaarborgd door middel van zorgvuldige procedures, beveiligingsmaatregelen en de rechten die cliënten hebben met betrekking tot hun gegevens.

Plaats een reactie