FAQ Uitkeringen

Hoe gaat een WIA keuring in zijn werk?

Wanneer een werknemer langdurig ziek is en het onzeker is of terugkeer naar werk mogelijk is, kan een WIA keuring in beeld komen. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en is bedoeld om werknemers die niet meer volledig kunnen werken vanwege ziekte of gebreken, financieel te ondersteunen. In dit artikel wordt uitgebreid beschreven hoe een WIA keuring in zijn werk gaat, welke stappen er worden doorlopen en wat men kan verwachten tijdens dit proces.

De Aanloop naar de WIA keuring

Voordat een WIA keuring plaatsvindt, is er meestal een lange periode van ziekte voorafgegaan. De Nederlandse wetgeving vereist dat een werknemer die ziek is, zich maximaal inspant om weer aan het werk te gaan. Dit wordt gedaan in samenwerking met de werkgever en een bedrijfsarts of arbodienst. Gedurende de eerste twee ziektejaren wordt er gewerkt aan re-integratie, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om het werk te hervatten, al dan niet in aangepaste vorm of bij een andere werkgever.

 • Re-integratieverslag: Na twee jaar ziekte stelt de werkgever samen met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle inspanningen die zijn verricht om de werknemer weer aan het werk te krijgen.
 • WIA-aanvraag: Als werkhervatting niet of slechts gedeeltelijk is gelukt, kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

De WIA-aanvraag

De aanvraag voor een WIA-uitkering wordt ingediend bij het UWV. Dit gebeurt meestal rond de 88ste week van ziekte. De werknemer ontvangt een WIA-aanvraagformulier en moet deze samen met het re-integratieverslag indienen. Het UWV beoordeelt vervolgens of de aanvraag compleet is en of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd.

De WIA keuring

Na de aanvraag volgt de feitelijke WIA keuring, die bestaat uit twee delen: een beoordeling door de verzekeringsarts en een beoordeling door de arbeidsdeskundige.

Beoordeling door de verzekeringsarts

De verzekeringsarts van het UWV nodigt de werknemer uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt de arts de medische situatie en de beperkingen die de werknemer ondervindt in zijn of haar werk. De verzekeringsarts kan ook informatie opvragen bij behandelend artsen of specialisten.

 • Medisch onderzoek: De verzekeringsarts kan een lichamelijk of psychisch onderzoek uitvoeren.
 • Functionele mogelijkhedenlijst (FML): Op basis van de bevindingen stelt de arts een FML op, waarin staat wat de werknemer nog wel en niet meer kan in werk.

Beoordeling door de arbeidsdeskundige

Met de FML gaat de arbeidsdeskundige aan de slag. Deze professional beoordeelt welk werk de werknemer nog zou kunnen doen en wat dit betekent voor zijn of haar verdienvermogen.

 • Arbeidsmogelijkheden: De arbeidsdeskundige kijkt naar passende functies die aansluiten bij de beperkingen en capaciteiten van de werknemer.
 • Verdienvermogen: Er wordt berekend wat de werknemer nog kan verdienen in deze functies in vergelijking met het loon dat de werknemer verdiende voordat hij of zij ziek werd.

De Uitslag van de WIA keuring

Na de beoordelingen door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, bepaalt het UWV of de werknemer een WIA-uitkering krijgt en zo ja, welke.

 • WIA-uitkering: Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor wie nog gedeeltelijk kan werken, en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor wie niet of nauwelijks meer kan werken.
 • Beschikking: De werknemer ontvangt een beschikking met daarin de beslissing over de WIA-uitkering.

Bezwaar en Beroep

Als de werknemer het niet eens is met de beslissing van het UWV, kan hij of zij binnen zes weken bezwaar maken. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren. Het UWV beoordeelt het bezwaar en kan besluiten de eerdere beslissing te herzien. Als de werknemer het ook niet eens is met de beslissing op het bezwaar, kan er beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Na de WIA keuring

Indien de werknemer een WIA-uitkering krijgt toegekend, betekent dit niet dat de situatie statisch is. Het UWV kan herbeoordelingen uitvoeren om te kijken of de arbeidsmogelijkheden van de werknemer zijn veranderd.

 • Herbeoordeling: De gezondheidssituatie van de werknemer kan verbeteren of verslechteren, wat invloed heeft op de uitkering.
 • Re-integratie: Ook tijdens de WIA-uitkering blijft het doel om waar mogelijk te re-integreren in passend werk.

De WIA keuring is een complex proces dat zorgvuldigheid en aandacht vereist van alle betrokken partijen. Het is belangrijk dat de werknemer goed voorbereid is en alle benodigde informatie tijdig aanlevert. De uitkomst van de keuring heeft immers grote impact op de financiële en professionele toekomst van de werknemer.

Tips voor de WIA keuring

Om de WIA keuring zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er enkele tips die de werknemer kan volgen:

 • Zorg voor een goede voorbereiding: Verzamel alle medische informatie en wees duidelijk over de beperkingen die je ervaart.
 • Wees open en eerlijk: Geef een realistisch beeld van je situatie aan de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.
 • Vraag om toelichting: Als je iets niet begrijpt, vraag dan om uitleg. Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over het proces.
 • Overweeg begeleiding: Een arbeidsdeskundige of juridisch adviseur kan ondersteuning bieden bij de voorbereiding en tijdens de keuring.

De WIA keuring is een belangrijk moment voor werknemers die langdurig ziek zijn. Het is de beoordeling die bepaalt of en in welke mate zij recht hebben op financiële ondersteuning. Door het proces zorgvuldig te doorlopen en goed voorbereid te zijn, kan de werknemer bijdragen aan een rechtvaardige beoordeling van zijn of haar arbeidsmogelijkheden.

Plaats een reactie