FAQ Uitkeringen

Hoe lang kun je in de WIA zitten?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die bedoeld is om inkomen te verschaffen aan werknemers die door ziekte of andere medische redenen niet meer in staat zijn om te werken. De duur van de WIA-uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de resterende arbeidscapaciteit en de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde. In dit artikel bespreken we uitgebreid hoe lang men in de WIA kan zitten en welke aspecten hierop van invloed zijn.

Wat is de WIA?

Voordat we ingaan op de duur van de WIA-uitkering, is het belangrijk om te begrijpen wat de WIA precies inhoudt. De WIA is de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en is in 2006 in werking getreden. De wet kent twee regelingen:

 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en in de toekomst mogelijk weer aan het werk kunnen.
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

De duur van de WGA-uitkering

De WGA-uitkering is bedoeld voor werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken of in de toekomst weer aan het werk kunnen. De duur van de WGA-uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en kan variëren:

 • Loongerelateerde WGA-uitkering: Deze uitkering is gekoppeld aan het arbeidsverleden en duurt minimaal een half jaar en maximaal 38 maanden.
 • Loonaanvullingsuitkering: Als na de loongerelateerde uitkering nog steeds sprake is van een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid en men voldoet aan de inkomenseis, kan men in aanmerking komen voor deze uitkering. De loonaanvullingsuitkering kan doorlopen tot de AOW-leeftijd.
 • Vervolguitkering: Indien men niet voldoet aan de inkomenseis voor de loonaanvullingsuitkering, kan men in aanmerking komen voor de vervolguitkering. De hoogte en duur van deze uitkering zijn afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en kunnen doorlopen tot de AOW-leeftijd.

De duur van de IVA-uitkering

De IVA-uitkering is bedoeld voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon en kan in principe doorlopen tot de AOW-leeftijd. Er zijn echter enkele voorwaarden:

 • De arbeidsongeschiktheid moet als duurzaam worden beschouwd.
 • Er is geen of slechts een zeer geringe kans op herstel.

De IVA-uitkering kan stopgezet worden als de ontvanger weer gaat werken of als de gezondheidssituatie verbetert.

Herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid

Het UWV kan besluiten om een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid uit te voeren. Dit kan gevolgen hebben voor de duur van de WIA-uitkering:

 • Als bij de herbeoordeling blijkt dat de arbeidsongeschiktheid is afgenomen, kan de uitkering worden verlaagd of stopgezet.
 • Als de arbeidsongeschiktheid is toegenomen, kan de uitkering worden verhoogd of kan men overgaan van een WGA- naar een IVA-uitkering.

Factoren die de duur van de WIA-uitkering beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op hoe lang men in de WIA kan zitten:

 • Arbeidsverleden: Een langer arbeidsverleden kan resulteren in een langere loongerelateerde WGA-uitkering.
 • Leeftijd: De AOW-leeftijd is de maximale grens voor de WIA-uitkering.
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage: Dit percentage bepaalt of men in aanmerking komt voor een WGA- of IVA-uitkering en beïnvloedt de hoogte van de uitkering.
 • Inkomsten uit werk: Inkomsten uit werk kunnen de hoogte en duur van de WGA-uitkering beïnvloeden.
 • Veranderingen in gezondheidssituatie: Verbetering of verslechtering van de gezondheid kan leiden tot een herbeoordeling en verandering in de uitkering.

Re-integratie en de invloed op de WIA-uitkering

Re-integratie is een belangrijk onderdeel van de WIA. Het doel is om de uitkeringsgerechtigde weer aan het werk te krijgen. Dit kan de duur van de WIA-uitkering beïnvloeden:

 • Als re-integratie succesvol is en men weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat, kan dit leiden tot een verlaging of beëindiging van de uitkering.
 • Re-integratie-inspanningen worden ook meegenomen bij herbeoordelingen door het UWV.

Samenvatting

De duur van de WIA-uitkering is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het arbeidsverleden, de leeftijd, het arbeidsongeschiktheidspercentage en eventuele inkomsten uit werk. De WGA-uitkering heeft verschillende fasen en kan doorlopen tot de AOW-leeftijd, terwijl de IVA-uitkering in principe ook tot de AOW-leeftijd doorloopt, mits men volledig en duurzaam arbeidsongeschikt blijft. Herbeoordelingen en re-integratie-inspanningen kunnen de duur en hoogte van de WIA-uitkering beïnvloeden. Het is belangrijk voor uitkeringsgerechtigden om op de hoogte te blijven van hun rechten en plichten binnen de WIA en om actief betrokken te zijn bij het re-integratieproces.

Plaats een reactie