FAQ Uitkeringen

Hoe vaak herbeoordeling WIA?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die bedoeld is om inkomen te verschaffen aan werknemers die door ziekte of andere medische redenen niet meer in staat zijn om te werken. Een belangrijk aspect van de WIA is de herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid. Deze herbeoordelingen zijn essentieel om te bepalen of de mate van arbeidsongeschiktheid van een persoon is veranderd, wat invloed kan hebben op de hoogte van de uitkering. In dit artikel bespreken we hoe vaak een herbeoordeling plaatsvindt en welke factoren hierop van invloed zijn.

Wat is de WIA?

Voordat we ingaan op de frequentie van herbeoordelingen, is het belangrijk om te begrijpen wat de WIA precies inhoudt. De WIA is opgezet om werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn financieel te ondersteunen. De wet kent twee regelingen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken, en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor mensen die niet of nauwelijks kunnen werken. De uitkering die men ontvangt, is afhankelijk van het arbeidsvermogen en het vroegere loon.

Button Image

Criteria voor herbeoordeling

De frequentie van herbeoordelingen onder de WIA is niet vastgelegd in een strikt schema. In plaats daarvan hangt het af van individuele omstandigheden en de verwachting over het herstel van arbeidsvermogen. De volgende criteria zijn van invloed op de beslissing om een herbeoordeling in te plannen:

  • De medische situatie van de arbeidsongeschikte persoon.
  • Veranderingen in de persoonlijke situatie die invloed kunnen hebben op de arbeidscapaciteit.
  • De verwachting van het UWV over de mogelijkheid tot herstel.
  • De uitkomst van eerdere herbeoordelingen.

Initiële beoordeling en eerste herbeoordeling

Na de initiële beoordeling, waarbij wordt vastgesteld of iemand recht heeft op een WIA-uitkering, kan een eerste herbeoordeling plaatsvinden. Deze eerste herbeoordeling is meestal na één jaar, maar kan ook eerder of later plaatsvinden, afhankelijk van de verwachte duur van het herstel. Als er een significante verbetering of verslechtering in de gezondheidstoestand optreedt, kan er een tussentijdse herbeoordeling worden aangevraagd.

Button Image

Periodieke herbeoordelingen

Na de eerste herbeoordeling kunnen er periodieke herbeoordelingen plaatsvinden. De frequentie hiervan is afhankelijk van de situatie van de arbeidsongeschikte persoon en de verwachtingen over het herstel. Over het algemeen geldt het volgende:

  • Bij een stabiele situatie zonder verwachte verbetering kan de periode tussen herbeoordelingen langer zijn.
  • Als er een kans op herstel is, kan het UWV besluiten om de herbeoordelingen vaker te laten plaatsvinden.
  • Bij een IVA-uitkering, waarbij men volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, zijn herbeoordelingen minder frequent of zelfs niet nodig.

Veranderingen in de situatie

Het is belangrijk dat de arbeidsongeschikte persoon zelf ook veranderingen in zijn of haar situatie doorgeeft aan het UWV. Dit kan leiden tot een herbeoordeling. Voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn:

  • Een verbetering of verslechtering in de gezondheid.
  • Het starten met een nieuwe vorm van therapie of medicatie.
  • Veranderingen in de persoonlijke levenssituatie die van invloed kunnen zijn op de arbeidscapaciteit.
Button Image

Proces van herbeoordeling

Het proces van herbeoordeling begint met een oproep van het UWV. De arbeidsongeschikte persoon moet dan op gesprek komen bij een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Tijdens dit gesprek wordt de huidige situatie beoordeeld en wordt er gekeken of er veranderingen zijn in de arbeidsmogelijkheden. Op basis van deze beoordeling kan de uitkering worden aangepast.

Bezwaar en beroep

Als een arbeidsongeschikte persoon het niet eens is met de uitkomst van een herbeoordeling, is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV. Dit moet binnen zes weken na de beslissing gebeuren. Als het bezwaar wordt afgewezen, kan men in beroep gaan bij de rechtbank. Het is raadzaam om juridische hulp in te schakelen bij het maken van bezwaar of het aantekenen van beroep.

Belang van herbeoordelingen

Herbeoordelingen zijn een belangrijk onderdeel van de WIA omdat ze ervoor zorgen dat de uitkeringen eerlijk worden verdeeld. Ze bieden de mogelijkheid om de uitkering aan te passen aan de actuele situatie van de arbeidsongeschikte persoon. Dit kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de persoon uitvallen. Het is daarom van groot belang dat de informatie die tijdens een herbeoordeling wordt verstrekt, accuraat en actueel is.

Samenvatting

De frequentie van herbeoordelingen onder de WIA is afhankelijk van individuele omstandigheden en kan variëren van persoon tot persoon. Het is belangrijk voor arbeidsongeschikten om op de hoogte te zijn van het proces en de criteria die het UWV hanteert bij het plannen van herbeoordelingen. Door actief betrokken te blijven bij het eigen herstelproces en veranderingen tijdig te melden, kan men ervoor zorgen dat de uitkering zo goed mogelijk aansluit bij de persoonlijke situatie.

Plaats een reactie