FAQ Uitkeringen

Hoe weet ik of iemand onder de Participatiewet valt?

De Participatiewet is een Nederlandse wet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen te ondersteunen bij het vinden van werk. Dit geldt ook voor personen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar hoe kunt u nu vaststellen of iemand onder de Participatiewet valt? In dit artikel bespreken we de criteria en procedures die u kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vraag.

De Basis van de Participatiewet

Voordat we ingaan op de specifieke kenmerken die bepalen of iemand onder de Participatiewet valt, is het belangrijk om de basis van deze wet te begrijpen. De Participatiewet is de opvolger van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De wet is bedoeld voor mensen die in staat zijn om te werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een arbeidsbeperking of mensen die al langere tijd zonder werk zitten.

Button Image

Criteria voor de Participatiewet

Om te bepalen of iemand onder de Participatiewet valt, zijn er verschillende criteria waar naar gekeken moet worden. Deze criteria omvatten onder andere:

 • De leeftijd van de persoon: De Participatiewet is in principe bedoeld voor personen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Arbeidsvermogen: Er wordt gekeken of iemand in staat is om arbeid te verrichten. Dit kan met ondersteuning zijn.
 • Woonplaats: De persoon moet ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente.
 • Inkomsten en vermogen: Er wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van de persoon en diens eventuele partner.
 • Uitsluitingsgronden: Er zijn bepaalde situaties waarin iemand niet in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Participatiewet, zoals detentie of het volgen van onderwijs.

Deze criteria zijn slechts een deel van de voorwaarden. De gemeente waar de persoon woont, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en kan aanvullende voorwaarden stellen.

De Aanvraagprocedure

Wanneer u wilt vaststellen of iemand onder de Participatiewet valt, is het belangrijk om de aanvraagprocedure te kennen. Deze procedure verloopt als volgt:

 1. De persoon in kwestie dient een aanvraag in bij de gemeente voor ondersteuning op grond van de Participatiewet.
 2. De gemeente beoordeelt of de persoon aan de criteria voldoet en of er recht is op ondersteuning.
 3. Indien nodig, wordt er een onderzoek ingesteld naar de arbeidsmogelijkheden van de persoon.
 4. Op basis van de bevindingen wordt er een besluit genomen over de toekenning van ondersteuning.

Het is belangrijk om te weten dat de aanvraagprocedure per gemeente kan verschillen en dat er soms aanvullende informatie of documentatie vereist is.

Button Image

Arbeidsvermogen en de Participatiewet

Arbeidsvermogen is een centraal begrip binnen de Participatiewet. Het gaat hierbij om de mogelijkheden die iemand heeft om te werken. De gemeente of een door de gemeente ingeschakelde instantie beoordeelt het arbeidsvermogen van de persoon. Hierbij wordt gekeken naar:

 • Fysieke en mentale capaciteiten.
 • Opleidingsniveau en werkervaring.
 • Mogelijkheden tot scholing of re-integratie.

Deze beoordeling is van groot belang, omdat het de basis vormt voor de ondersteuning die iemand kan krijgen.

Rechten en Plichten onder de Participatiewet

Personen die onder de Participatiewet vallen, hebben bepaalde rechten en plichten. Zo hebben zij recht op ondersteuning bij het vinden van werk en, indien nodig, een bijstandsuitkering. Tegelijkertijd zijn er plichten zoals de inspanningsverplichting om werk te vinden of te accepteren en de plicht om mee te werken aan re-integratieactiviteiten.

Button Image

De Rol van de Gemeente

De gemeente speelt een cruciale rol bij de uitvoering van de Participatiewet. Zij zijn verantwoordelijk voor:

 • Het beoordelen van aanvragen.
 • Het bieden van ondersteuning bij re-integratie.
 • Het verstrekken van bijstandsuitkeringen.
 • Het toezien op de naleving van de rechten en plichten.

De gemeente werkt hierbij vaak samen met werkgevers, scholen en andere organisaties om de kansen op werk voor de doelgroep te vergroten.

Samenwerking met Werkgevers

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij de integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van subsidies en regelingen die het aantrekkelijker maken om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente kan hierbij ondersteunen door te bemiddelen en te adviseren.

Veelgestelde Vragen

Er zijn enkele veelgestelde vragen die kunnen helpen bij het bepalen of iemand onder de Participatiewet valt:

 • Wat als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is? Ook dan kan de Participatiewet van toepassing zijn, afhankelijk van de mate van arbeidsvermogen.
 • Kan iemand met een Wajong-uitkering onder de Participatiewet vallen? Dit hangt af van de situatie en de beoordeling door het UWV.
 • Wat gebeurt er als iemand niet meewerkt aan re-integratie? Dit kan gevolgen hebben voor de ondersteuning of uitkering die iemand ontvangt.

De Participatiewet is een complexe wet met veel nuances. Het is daarom aan te raden om bij twijfel contact op te nemen met de gemeente of een deskundige op het gebied van sociale zekerheid. Zij kunnen u voorzien van specifieke informatie en begeleiding.

Conclusie

Om vast te stellen of iemand onder de Participatiewet valt, is het belangrijk om de criteria, de aanvraagprocedure en de rol van de gemeente te kennen. Daarnaast is het essentieel om inzicht te hebben in het arbeidsvermogen van de persoon en de rechten en plichten die voortvloeien uit de wet. Door samen te werken met gemeenten, werkgevers en andere betrokken partijen, kan de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bevorderd. De Participatiewet biedt kansen voor zowel werkzoekenden als werkgevers en draagt bij aan een inclusievere arbeidsmarkt.

Plaats een reactie