FAQ Uitkeringen

Hoeveel vermogen mag je hebben Participatiewet?

De Participatiewet is een Nederlandse wet die als doel heeft om meer mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk te laten vinden bij reguliere werkgevers. Een belangrijk aspect van deze wet is de vermogenstoets. Deze toets bepaalt hoeveel vermogen iemand mag hebben om in aanmerking te komen voor bijstand. In dit artikel bespreken we de regels omtrent het vermogen binnen de Participatiewet, de gevolgen voor uitkeringsgerechtigden en de wijze waarop dit vermogen wordt vastgesteld en gecontroleerd.

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden en heeft de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong vervangen. De wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen aan het werk te helpen. Voor wie werk niet haalbaar is, voorziet de wet in een sociaal vangnet, oftewel een bijstandsuitkering. Echter, om voor deze uitkering in aanmerking te komen, moet men voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder de vermogenstoets.

De vermogenstoets binnen de Participatiewet

De vermogenstoets is een middel om te bepalen of iemand voldoende financiële middelen heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, voordat er aanspraak gemaakt kan worden op bijstand. Het vermogen omvat hierbij zowel spaargeld als bezittingen zoals een auto of een eigen woning. De hoogte van het toegestane vermogen wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en kan veranderen.

Hoeveel vermogen mag je hebben?

Per 1 januari 2023 zijn de volgende vermogensgrenzen van toepassing:

 • Voor een alleenstaande is de vermogensgrens vastgesteld op € 6.505.
 • Voor gehuwden of samenwonenden bedraagt de gezamenlijke vermogensgrens € 13.010.
 • Voor een alleenstaande ouder geldt dezelfde vermogensgrens als voor gehuwden of samenwonenden.

Het is belangrijk om te weten dat deze bedragen jaarlijks kunnen worden bijgesteld. Het is dus raadzaam om de actuele bedragen te controleren bij de gemeente of op de website van de Rijksoverheid.

Wat valt onder vermogen?

Onder vermogen wordt verstaan alle bezittingen die in geld zijn uit te drukken. Hieronder vallen onder andere:

 • Spaargeld en contanten
 • Beleggingen en aandelen
 • De overwaarde van een eigen woning
 • Een tweede woning of ander onroerend goed
 • Een auto of ander voertuig, indien deze een hogere waarde heeft dan een vastgesteld vrijlatingsbedrag
 • Levensverzekeringen en andere waardevolle bezittingen

Er zijn echter ook bezittingen die buiten beschouwing worden gelaten, zoals de inboedel van de woning en persoonlijke bezittingen die niet eenvoudig in geld zijn om te zetten.

Uitzonderingen en vrijlatingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de vermogensgrenzen. Zo wordt de waarde van de eigen woning slechts gedeeltelijk meegerekend als vermogen. De overwaarde van de woning wordt namelijk verminderd met een vrijlatingsbedrag. Daarnaast zijn er speciale regelingen voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Ook kan de gemeente in individuele gevallen besluiten om af te wijken van de standaard vermogensgrenzen.

Gevolgen van te veel vermogen

Indien blijkt dat iemand een vermogen heeft dat boven de vastgestelde grens ligt, heeft dit gevolgen voor de bijstandsuitkering. De uitkering kan worden verlaagd, stopgezet of zelfs teruggevorderd als achteraf blijkt dat er te veel vermogen was. Het is daarom van groot belang dat men eerlijk en volledig is over het eigen vermogen bij de aanvraag van bijstand.

Controle en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor de controle op het vermogen van bijstandsgerechtigden. Dit gebeurt zowel bij de aanvraag van de bijstand als periodiek tijdens de uitkeringsperiode. De gemeente kan hierbij gebruikmaken van gegevens van de Belastingdienst en andere instanties. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht om wijzigingen in hun vermogen direct te melden bij de gemeente.

Samenvatting van de vermogensregels

Samenvattend kunnen we stellen dat de vermogensgrenzen binnen de Participatiewet bedoeld zijn om te waarborgen dat alleen diegenen die het financieel echt nodig hebben, een beroep kunnen doen op bijstand. Het is essentieel dat men zich bewust is van de actuele vermogensgrenzen en de verplichting om wijzigingen in het vermogen te melden. Een goede kennis van de regels kan voorkomen dat men onverwacht met terugvorderingen of boetes wordt geconfronteerd.

Advies voor bijstandsaanvragers

Voor wie een bijstandsuitkering overweegt, is het raadzaam om:

 • De eigen financiële situatie goed in kaart te brengen
 • De actuele vermogensgrenzen te controleren
 • Advies in te winnen bij de gemeente of een juridisch adviseur
 • Alle wijzigingen in het vermogen tijdig te melden

Door deze stappen te volgen, kan men voorkomen dat men onbedoeld de regels overtreedt en daarmee de rechtmatigheid van de bijstandsuitkering in gevaar brengt.

Slotwoord

De Participatiewet stelt duidelijke grenzen aan het vermogen dat men mag hebben om in aanmerking te komen voor bijstand. Deze grenzen zijn er om te zorgen dat de bijstand terechtkomt bij degenen die het echt nodig hebben. Het is belangrijk dat aanvragers en ontvangers van bijstand zich goed informeren over de regels en hun verantwoordelijkheden. Zo kan men de financiële ondersteuning ontvangen die men nodig heeft, zonder het risico te lopen op sancties of terugvorderingen.

Plaats een reactie