FAQ Uitkeringen

Is IVA uitkering hoger dan WIA?

In Nederland is het sociale zekerheidsstelsel een complex geheel van wetten en regelingen die burgers ondersteunen bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Twee belangrijke uitkeringen binnen dit stelsel zijn de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Een veelgestelde vraag is of de IVA uitkering hoger is dan de WIA uitkering. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillen tussen beide uitkeringen, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de uitkeringen.

Wat is de WIA?

De WIA is een wet die in 2006 de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) heeft vervangen. De WIA is bedoeld voor werknemers die na twee jaar ziekte nog steeds niet of minder kunnen werken. De WIA bestaat uit twee regelingen:

 • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
 • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

De WGA is er voor mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken of in de toekomst mogelijk weer aan het werk kunnen. De IVA is bedoeld voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en waarvan de kans op herstel zeer klein is.

Button Image

Wat is de IVA?

De IVA is een onderdeel van de WIA en voorziet in een uitkering voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig betekent dat iemand minder dan 20% van zijn oude loon kan verdienen. Duurzaam houdt in dat de kans op herstel nihil of zeer klein is. De IVA-uitkering is bedoeld om deze mensen financiële zekerheid te bieden.

Voorwaarden voor IVA en WIA

Om in aanmerking te komen voor een IVA of WIA uitkering, moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • De werknemer moet minstens 104 weken (2 jaar) ziek zijn.
 • Er moet sprake zijn van een verlies aan verdienvermogen.
 • Voor de IVA moet de arbeidsongeschiktheid volledig en duurzaam zijn.
 • Voor de WGA moet de arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk zijn, of er moet een kans op herstel zijn.

De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid wordt uitgevoerd door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Button Image

Hoogte van de IVA uitkering

De hoogte van de IVA uitkering is relatief eenvoudig te bepalen. Deze uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon, maar er is wel een maximum dagloon vastgesteld waarover dit percentage wordt berekend. Dit maximum dagloon wordt jaarlijks aangepast. De IVA uitkering is dus in principe hoger dan de WIA uitkering, omdat deze uitkering niet afhankelijk is van het percentage arbeidsongeschiktheid of de resterende verdiencapaciteit.

Hoogte van de WIA uitkering

De hoogte van de WIA uitkering, specifiek de WGA-uitkering, is afhankelijk van verschillende factoren:

 • Het percentage dat iemand nog kan verdienen ten opzichte van het oude loon.
 • De inkomsten die iemand daadwerkelijk heeft uit werk.
 • De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden.

De WGA-uitkering bestaat uit een loongerelateerde uitkering, gevolgd door een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. De loongerelateerde uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon en de duur is afhankelijk van het arbeidsverleden. Na deze periode kan de uitkering overgaan in een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering, die lager kan zijn.

Button Image

Vergelijking van IVA en WIA uitkeringen

Wanneer we de IVA en WIA uitkeringen vergelijken, zien we dat de IVA uitkering in de meeste gevallen hoger is. Dit komt omdat:

 • De IVA uitkering 75% van het laatstverdiende loon bedraagt, ongeacht de resterende verdiencapaciteit.
 • De WGA-uitkering afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid en de inkomsten uit werk.

De IVA uitkering biedt dus meer financiële zekerheid voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De WGA-uitkering stimuleert daarentegen de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers om, indien mogelijk, weer aan het werk te gaan.

Impact op het individu

De financiële impact van een IVA of WIA uitkering is aanzienlijk voor het individu. Een IVA uitkering zorgt voor een stabiel inkomen, terwijl de WGA-uitkering kan fluctueren afhankelijk van de inkomsten uit werk en de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit kan leiden tot onzekerheid en de noodzaak voor aanvullende financiële planning.

Belang van begeleiding en re-integratie

Naast de financiële aspecten is het belangrijk om te benadrukken dat zowel bij de IVA als bij de WGA begeleiding en re-integratie een rol spelen. Het UWV en werkgevers hebben een verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen bij het vinden van passend werk, indien mogelijk. Dit kan bijdragen aan het welzijn en de zelfstandigheid van de arbeidsongeschikte werknemer.

Samenvatting en overwegingen

Samenvattend kunnen we stellen dat de IVA uitkering in de meeste gevallen hoger is dan de WIA uitkering, omdat deze niet afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid of inkomsten uit werk. De IVA biedt financiële zekerheid voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, terwijl de WGA gericht is op het stimuleren van werkhervatting bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.

Het is belangrijk voor werknemers om goed op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten binnen het sociale zekerheidsstelsel. Bij twijfel of vragen is het raadzaam om advies in te winnen bij het UWV of een gespecialiseerde adviseur. Zo kan men de best mogelijke beslissingen nemen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen daarvan.

De keuze tussen een IVA of WIA uitkering is niet aan de werknemer, maar wordt bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid en de verwachtingen omtrent herstel. Het is echter wel van belang dat de werknemer goed geïnformeerd is over de mogelijkheden en de gevolgen van deze uitkeringen voor zijn of haar persoonlijke situatie.

De Nederlandse sociale zekerheid biedt een vangnet voor werknemers die door ziekte of gebreken niet meer in staat zijn om te werken. De IVA en WIA uitkeringen zijn hier belangrijke onderdelen van. Door de verschillen te begrijpen, kunnen werknemers en hun gezinnen zich beter voorbereiden op de toekomst.

Plaats een reactie