FAQ Uitkeringen

Kan WIA zomaar stoppen?

In de context van arbeidsongeschiktheid in Nederland is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) een cruciale pijler. Deze wet is bedoeld om inkomenszekerheid te bieden aan werknemers die niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen werken door ziekte of een handicap. De vraag of de WIA-uitkering zomaar kan stoppen, houdt veel ontvangers ervan bezig. In dit artikel zullen we deze vraag uitgebreid behandelen en de voorwaarden en procedures die hiermee samenhangen, toelichten.

Wat is de WIA?

Voordat we ingaan op de mogelijkheid van het stoppen van de WIA-uitkering, is het belangrijk om te begrijpen wat de WIA precies inhoudt. De WIA is opgezet om werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn financieel te ondersteunen. De wet kent twee regelingen:

 • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en mogelijk in de toekomst weer aan het werk kunnen.
 • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

De uitkering die men ontvangt, is afhankelijk van het arbeidsvermogen en het laatstverdiende loon. De WIA is een complexe wet met veel regels en voorwaarden, die bepalen of iemand recht heeft op een uitkering en hoe hoog deze uitkering zal zijn.

Beoordeling van arbeidsongeschiktheid

De beoordeling of iemand arbeidsongeschikt is en recht heeft op een WIA-uitkering, wordt uitgevoerd door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Deze beoordeling vindt plaats na een wachttijd van 104 weken van ziekte. Het UWV kijkt naar de mate van arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid tot werkhervatting. Deze beoordeling kan periodiek herhaald worden, wat kan leiden tot een wijziging in de hoogte of duur van de uitkering.

Redenen voor het stoppen van de WIA-uitkering

De WIA-uitkering kan om verschillende redenen stopgezet worden. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende situaties waarin de WIA kan stoppen:

 • Verbetering van de gezondheid: Als het UWV vaststelt dat de gezondheid van de ontvanger dusdanig is verbeterd dat er meer arbeidsvermogen is, kan de uitkering worden aangepast of stopgezet.
 • Pensioenleeftijd: De WIA-uitkering stopt wanneer de ontvanger de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Werkhervatting: Als de ontvanger weer aan het werk gaat en voldoende inkomen verdient, kan de uitkering worden stopgezet.
 • Overlijden: In het geval van overlijden van de ontvanger stopt de uitkering uiteraard.
 • Niet voldoen aan verplichtingen: Het niet nakomen van bepaalde verplichtingen, zoals het meewerken aan re-integratie, kan leiden tot het stopzetten van de uitkering.
 • Verhuizing naar het buitenland: Afhankelijk van het land van bestemming en de duur van het verblijf kan de uitkering stopgezet worden.

Procedure bij het stoppen van de WIA-uitkering

Het UWV volgt een strikte procedure bij het stopzetten van de WIA-uitkering. Ontvangers worden vooraf geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit. Hieronder wordt de procedure stap voor stap uitgelegd:

 1. Vooraankondiging: Het UWV stuurt een vooraankondiging waarin staat dat zij overwegen de uitkering te stoppen of aan te passen.
 2. Herbeoordeling: Er vindt een herbeoordeling plaats door een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige.
 3. Besluit: Na de herbeoordeling neemt het UWV een besluit. Dit besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de ontvanger.
 4. Bezwaar: Tegen het besluit kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt. Het UWV moet dit bezwaar behandelen.
 5. Beroep: Als het bezwaar wordt afgewezen, kan de ontvanger in beroep gaan bij de rechtbank.

Rechten en plichten van de WIA-ontvanger

WIA-ontvangers hebben niet alleen rechten, maar ook plichten. Het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van deze plichten om te voorkomen dat hun uitkering onterecht wordt stopgezet. Enkele van deze plichten zijn:

 • Informatieplicht: Het doorgeven van correcte en volledige informatie aan het UWV.
 • Re-integratieplicht: Actief meewerken aan re-integratieactiviteiten.
 • Controlevoorschriften: Het opvolgen van oproepen voor controles of herbeoordelingen.

Het niet nakomen van deze plichten kan leiden tot sancties, waaronder het (tijdelijk) stopzetten van de uitkering. Het is daarom essentieel dat ontvangers zich houden aan de regels en in overleg blijven met het UWV.

Advies en ondersteuning

Voor WIA-ontvangers die te maken krijgen met het stopzetten van hun uitkering, is het raadzaam om advies en ondersteuning te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld bij een juridisch adviseur, een vakbond of een gespecialiseerde advocaat. Zij kunnen helpen bij het maken van bezwaar of beroep en het behartigen van de belangen van de ontvanger.

Preventieve maatregelen

Om te voorkomen dat de WIA-uitkering onverwacht wordt stopgezet, kunnen ontvangers preventieve maatregelen nemen. Dit omvat het regelmatig controleren van correspondentie van het UWV, het bijhouden van een dossier met alle relevante documenten en het tijdig reageren op verzoeken van het UWV. Door proactief te zijn, kunnen veel problemen worden voorkomen.

Samenvatting

De WIA-uitkering biedt financiële ondersteuning aan werknemers die door ziekte of handicap niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken. Hoewel de uitkering niet zomaar kan stoppen, zijn er verschillende redenen waarom het UWV kan besluiten de uitkering te beëindigen of aan te passen. Het is van groot belang dat ontvangers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en actief deelnemen aan het proces. Bij twijfel of problemen is het verstandig om professionele hulp in te schakelen.

Plaats een reactie