FAQ Uitkeringen

Kun je twee keer bezwaar tegen hetzelfde besluit?

De vraag of je twee keer bezwaar kunt maken tegen hetzelfde besluit is een relevante kwestie binnen het bestuursrecht. In de praktijk kan het voorkomen dat een belanghebbende het niet eens is met een besluit van een overheidsinstantie en hier bezwaar tegen wil maken. Maar wat als het bezwaar is afgewezen? Kan men dan nogmaals bezwaar aantekenen tegen hetzelfde besluit? Dit artikel gaat in op de mogelijkheden en beperkingen binnen het Nederlandse bestuursrecht en de procedures die gevolgd moeten worden bij het maken van bezwaar.

De bezwaarprocedure in het bestuursrecht

Voordat we ingaan op de mogelijkheid om meerdere keren bezwaar te maken, is het belangrijk om de bezwaarprocedure te begrijpen. Het bezwaar is een voorprocedure die voorafgaat aan een eventueel beroep bij de bestuursrechter. De procedure is als volgt:

  • Een belanghebbende dient binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
  • Het bestuursorgaan heroverweegt het besluit en neemt een beslissing op bezwaar.
  • Indien de belanghebbende het niet eens is met de beslissing op bezwaar, kan hij binnen zes weken beroep instellen bij de bestuursrechter.

Deze procedure zorgt ervoor dat het bestuursorgaan een mogelijkheid heeft om het besluit te herzien voordat de zaak voor de rechter komt.

Bezwaar maken tegen hetzelfde besluit

Terugkomend op de centrale vraag: in principe is het niet mogelijk om twee keer bezwaar te maken tegen hetzelfde besluit. Zodra het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar heeft genomen, is de bezwaarfase afgerond. De volgende stap zou dan het instellen van beroep bij de bestuursrechter zijn. Er zijn echter enkele uitzonderingen en specifieke situaties waarin het wel mogelijk kan zijn om opnieuw bezwaar te maken:

Herziening van het besluit

Als het bestuursorgaan na het nemen van de beslissing op bezwaar het besluit herziet, ontstaat er een nieuw besluit. Tegen dit nieuwe besluit kan de belanghebbende opnieuw bezwaar maken. Dit is echter geen bezwaar tegen het oorspronkelijke besluit, maar tegen het herziene besluit.

Nieuwe feiten of omstandigheden

Indien er nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht komen die ten tijde van de eerste bezwaarprocedure niet bekend waren of konden zijn, kan dit aanleiding geven tot een nieuw bezwaar. Dit moet dan wel een wezenlijk ander bezwaar zijn, gebaseerd op de nieuwe situatie.

Termijnoverschrijding

Als een belanghebbende de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift heeft gemist, maar dit te wijten is aan een niet aan hem toe te rekenen oorzaak, kan er soms alsnog bezwaar worden gemaakt. Dit valt onder de noemer ‘verschoonbare termijnoverschrijding’.

Procedurele aspecten van het bezwaar

Wanneer een belanghebbende overweegt om bezwaar te maken, is het van belang om de procedurele aspecten in acht te nemen:

  • Het bezwaarschrift moet voldoen aan bepaalde formele eisen, zoals het vermelden van de naam en het adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.
  • Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en binnen de gestelde termijn van zes weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend.
  • Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een bezwaarschrift, zeker als het gaat om complexe zaken.

De rol van de bestuursrechter

Indien een belanghebbende het niet eens is met de beslissing op bezwaar, dan is de gang naar de bestuursrechter de volgende stap. De bestuursrechter toetst het besluit aan de hand van de aangevoerde gronden en het toepasselijke recht. Het is belangrijk om te beseffen dat de rechter het besluit marginaal toetst, wat betekent dat de rechter vooral kijkt of het bestuursorgaan binnen de grenzen van de wet heeft gehandeld en of de procedure correct is gevolgd.

Advies en bijstand

Gezien de complexiteit van het bestuursrecht en de strikte termijnen en procedures, is het aan te raden om juridische bijstand te zoeken bij het maken van bezwaar. Een juridisch adviseur of advocaat kan helpen bij:

  • Het beoordelen van de haalbaarheid van het bezwaar.
  • Het formuleren van de gronden van bezwaar.
  • Het vertegenwoordigen van de belanghebbende tijdens de bezwaarprocedure en eventueel in beroep bij de bestuursrechter.

Samenvattend is het in de regel niet mogelijk om twee keer bezwaar te maken tegen hetzelfde besluit binnen het Nederlandse bestuursrecht. Er zijn echter uitzonderingen waarbij een nieuw bezwaar gerechtvaardigd kan zijn. Belangrijk is dat belanghebbenden zich bewust zijn van de procedures en termijnen die gelden voor het maken van bezwaar en beroep. Juridische bijstand kan hierbij van grote waarde zijn.

Plaats een reactie