FAQ Uitkeringen

Waarom belt UWV bij ziekmelding?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is dit een signaal dat er mogelijk iets aan de hand is dat aandacht vereist, zowel vanuit de werkgever als vanuit de werknemer zelf. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) speelt een cruciale rol in het proces van ziekteverzuim en re-integratie. Een van de stappen die het UWV onderneemt bij een ziekmelding, is het telefonisch contact opnemen met de betrokken werknemer. Dit artikel gaat in op de redenen waarom het UWV bij een ziekmelding contact opneemt en welke procedures hierbij gevolgd worden.

De rol van het UWV bij ziekteverzuim

Het UWV is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van werknemersverzekeringen, waaronder de Ziektewet. Bij ziekteverzuim heeft het UWV de taak om te beoordelen of een werknemer recht heeft op een ziektewetuitkering en om de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces te bevorderen. De organisatie werkt samen met werkgevers, werknemers en zorgverleners om een vlotte terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Redenen voor telefonisch contact

Het UWV neemt om verschillende redenen telefonisch contact op met een zieke werknemer:

 • Verificatie van de ziekmelding: Het UWV wil de ziekmelding verifiëren en meer informatie verkrijgen over de aard en ernst van de ziekte.
 • Beoordeling van de situatie: Door met de werknemer te spreken, kan het UWV een beter beeld krijgen van de situatie en beoordelen welke stappen nodig zijn voor een eventuele re-integratie.
 • Advies en ondersteuning: Het UWV kan tijdens het gesprek advies en ondersteuning bieden aan de werknemer over de mogelijkheden voor herstel en terugkeer naar werk.
 • Re-integratieproces: Het gesprek kan gebruikt worden om het re-integratieproces te starten of te bespreken, inclusief eventuele aanpassingen in het werk of werkplek.
 • Voorkomen van langdurig verzuim: Door vroegtijdig contact op te nemen, probeert het UWV langdurig verzuim te voorkomen en de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Procedure bij telefonisch contact

Het proces van telefonisch contact opnemen na een ziekmelding verloopt volgens een vastgestelde procedure:

 1. Na ontvangst van de ziekmelding neemt een medewerker van het UWV binnen een bepaalde termijn contact op met de werknemer.
 2. Tijdens het gesprek worden persoonlijke en medische gegevens besproken, waarbij de privacy van de werknemer gewaarborgd blijft.
 3. De medewerker van het UWV stelt vragen over de werkzaamheden, de werkomstandigheden en de mogelijkheden voor aanpassingen of alternatief werk.
 4. Er wordt informatie gegeven over de rechten en plichten van de werknemer tijdens het ziekteverzuim.
 5. Indien nodig, worden vervolgafspraken gemaakt voor verdere begeleiding of een beoordeling door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

Rechten en plichten van de werknemer

Tijdens het ziekteverzuim heeft de werknemer bepaalde rechten en plichten. Het is belangrijk dat de werknemer zich hiervan bewust is en hieraan voldoet om problemen met de uitkering of het re-integratieproces te voorkomen.

 • Rechten: De werknemer heeft recht op privacy, een zorgvuldige beoordeling van zijn situatie en ondersteuning bij de re-integratie.
 • Plichten: De werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn herstel, relevante informatie te verstrekken en actief deel te nemen aan het re-integratieproces.

Belang van vroegtijdige interventie

Vroegtijdige interventie door het UWV kan een positieve impact hebben op het herstel en de re-integratie van de werknemer. Door snel in te grijpen, kunnen complicaties of verergering van de situatie voorkomen worden. Het UWV streeft ernaar om de werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk te krijgen, wat zowel in het belang van de werknemer als de werkgever is.

Samenwerking met werkgevers

Het UWV werkt nauw samen met werkgevers om het ziekteverzuim te beheersen en de re-integratie te ondersteunen. Werkgevers hebben ook een verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en om bij te dragen aan het herstel en de terugkeer van de werknemer naar het werk.

Conclusie

Het telefonisch contact opnemen door het UWV bij een ziekmelding is een belangrijk onderdeel van het ziekteverzuimbeleid. Het stelt het UWV in staat om de situatie van de werknemer te beoordelen, ondersteuning te bieden en het re-integratieproces te starten. Dit alles draagt bij aan een effectieve aanpak van ziekteverzuim en bevordert een snelle en verantwoorde terugkeer naar het werk.

Plaats een reactie