FAQ Uitkeringen

Wat als bezwaar wordt afgewezen?

Wanneer u als ondernemer of particulier te maken krijgt met een beslissing van een overheidsinstantie waarmee u het niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Dit is een recht dat is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Maar wat gebeurt er als uw bezwaar wordt afgewezen? In dit artikel verkennen we de stappen die u kunt ondernemen na een afwijzing van uw bezwaar en de juridische mogelijkheden die u nog ter beschikking staan.

De Bezwaarprocedure

Voordat we ingaan op de vervolgstappen na een afwijzing, is het belangrijk om de bezwaarprocedure te begrijpen. Een bezwaar dient u in bij de instantie die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen. Deze instantie zal uw bezwaar beoordelen en kan besluiten om het besluit te herroepen, aan te passen of te handhaven. Als uw bezwaar wordt afgewezen, ontvangt u een bezwaarbeslissing waarin staat waarom uw bezwaar niet is gehonoreerd.

Uw Rechten na Afwijzing van Bezwaar

Na de afwijzing van uw bezwaar heeft u verschillende opties. Het is belangrijk om te weten dat de afwijzing van een bezwaar niet het einde van de juridische weg hoeft te betekenen. U kunt nog steeds actie ondernemen om uw recht te halen.

Beroep Instellen bij de Rechtbank

De meest voor de hand liggende vervolgstap na een afwijzing is het instellen van beroep bij de rechtbank. Dit moet binnen zes weken na de datum van de beslissing op bezwaar gebeuren. Het beroepsschrift moet aan bepaalde eisen voldoen:

 • Het moet uw naam en adres bevatten.
 • Het moet een omschrijving van de beslissing waartegen u beroep instelt bevatten.
 • Het moet de gronden van het beroep bevatten, oftewel de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing.
 • Het moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van de beslissing op bezwaar.

De rechtbank zal uw beroep beoordelen en een uitspraak doen. Tijdens deze procedure heeft u de mogelijkheid om uw standpunten mondeling toe te lichten tijdens een zitting.

Voorlopige Voorziening Aanvragen

Als er spoed bij is en u kunt de uitspraak van de rechtbank niet afwachten, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Dit is een tijdelijke maatregel om nadelige gevolgen van de beslissing te voorkomen totdat er een uitspraak is in de beroepsprocedure.

Hoger Beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u in sommige gevallen hoger beroep instellen bij een hogere rechter, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Centrale Raad van Beroep. Ook hier gelden strikte termijnen en vereisten voor het indienen van een hogerberoepschrift.

Alternatieve Acties

Naast de juridische procedures zijn er ook andere acties die u kunt overwegen na een afwijzing van uw bezwaar:

Mediation

Soms kan mediation een oplossing bieden. Dit is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke mediator helpt om tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Klacht Indienen

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door de overheidsinstantie, kunt u een klacht indienen over de procedure. Dit staat los van de inhoudelijke kant van de beslissing.

Politieke Weg

U kunt ook proberen om uw zaak politiek aan te kaarten, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een volksvertegenwoordiger of een ombudsman.

Belangrijke Overwegingen

Bij het overwegen van vervolgstappen na een afwijzing van uw bezwaar, zijn er enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

 • Termijnen: Zorg ervoor dat u alle termijnen voor het indienen van beroep of hoger beroep in acht neemt.
 • Kosten: Wees u bewust van de mogelijke kosten die gepaard gaan met juridische procedures.
 • Kans op succes: Overweeg de kans op succes van verdere procedures en weeg dit af tegen de kosten en moeite.
 • Advies: Het kan verstandig zijn om juridisch advies in te winnen bij het nemen van vervolgstappen.

Samenvatting van de Opties

Samenvattend heeft u na een afwijzing van uw bezwaar de volgende opties:

 • Beroep instellen bij de rechtbank.
 • Voorlopige voorziening aanvragen als er sprake is van spoed.
 • Hoger beroep instellen bij een hogere rechter.
 • Mediation overwegen als alternatieve conflictbemiddeling.
 • Een klacht indienen over de behandeling door de overheidsinstantie.
 • De politieke weg bewandelen om uw zaak aan te kaarten.

De afwijzing van een bezwaar kan teleurstellend zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat er nog steeds verschillende wegen openstaan om uw recht te halen. Door zorgvuldig uw opties te overwegen en indien nodig professioneel advies in te winnen, kunt u een weloverwogen beslissing nemen over hoe u verder wilt gaan.

Plaats een reactie