FAQ Uitkeringen

Wat gebeurt er na 5 jaar WIA?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die bedoeld is om werknemers die langdurig gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn financieel te ondersteunen. Na een periode van vijf jaar in de WIA kunnen er verschillende veranderingen optreden in de situatie van een uitkeringsgerechtigde. Deze tekst gaat in op de verschillende aspecten en procedures die van belang zijn na deze periode.

Herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid

Na vijf jaar in de WIA kan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) besluiten om een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid uit te voeren. Dit is afhankelijk van de situatie en de verwachtingen rondom de arbeidsongeschiktheid bij de start van de uitkering. De herbeoordeling kan leiden tot:

 • Een wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid
 • Een aanpassing van de uitkering
 • Beëindiging van de uitkering indien de arbeidsongeschiktheid voldoende is afgenomen

Het is belangrijk dat de uitkeringsgerechtigde op de hoogte is van de mogelijkheid van een herbeoordeling en zich hierop voorbereidt door relevante medische informatie en een actueel overzicht van de arbeidsmogelijkheden bij te houden.

Button Image

Wijzigingen in de uitkeringshoogte

De hoogte van de WIA-uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en het laatstverdiende loon. Na vijf jaar kan de uitkering veranderen door:

 • Herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid
 • Indexatie of aanpassing aan de wettelijke voorschriften
 • Veranderingen in de persoonlijke situatie, zoals het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Het is van belang dat de uitkeringsgerechtigde op de hoogte blijft van de factoren die de hoogte van de uitkering kunnen beïnvloeden en tijdig actie onderneemt indien er veranderingen optreden.

Re-integratie en werkhervatting

Ook na vijf jaar in de WIA blijft de focus liggen op re-integratie en werkhervatting, indien mogelijk. Het UWV kan ondersteuning bieden door middel van:

 • Re-integratietrajecten
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Scholing en omscholing
 • Werkplekaanpassingen

De uitkeringsgerechtigde wordt aangemoedigd om actief te blijven zoeken naar passend werk en gebruik te maken van de ondersteuning die het UWV biedt.

Button Image

Financiële planning en vooruitzichten

Na vijf jaar in de WIA is het belangrijk om een goede financiële planning te hebben. Dit houdt in:

 • Het bijhouden van inkomsten en uitgaven
 • Het plannen voor de lange termijn, inclusief pensioenopbouw
 • Het overwegen van aanvullende verzekeringen of voorzieningen

Financiële stabiliteit is cruciaal voor de uitkeringsgerechtigde en het is raadzaam om professioneel advies in te winnen indien nodig.

Omgaan met veranderingen in de persoonlijke situatie

Veranderingen in de persoonlijke situatie kunnen invloed hebben op de WIA-uitkering. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Veranderingen in de gezinssituatie
 • Verhuizing naar een andere gemeente of land
 • Veranderingen in de gezondheidssituatie

Het is belangrijk dat de uitkeringsgerechtigde deze veranderingen tijdig doorgeeft aan het UWV om problemen met de uitkering te voorkomen.

Button Image

De rol van het UWV na 5 jaar WIA

Het UWV blijft ook na vijf jaar een belangrijke rol spelen in het leven van de uitkeringsgerechtigde. De taken van het UWV omvatten:

 • Het uitvoeren van herbeoordelingen
 • Het verstrekken van informatie en advies
 • Het ondersteunen bij re-integratie
 • Het controleren van de naleving van de WIA-voorwaarden

De uitkeringsgerechtigde dient een goede communicatie met het UWV te onderhouden en de verplichtingen die voortvloeien uit de WIA na te komen.

Consequenties van niet voldoen aan verplichtingen

Het niet voldoen aan de verplichtingen die horen bij de WIA-uitkering kan leiden tot sancties, zoals:

 • Verlaging van de uitkering
 • Tijdelijke stopzetting van de uitkering
 • Terugvordering van te veel ontvangen uitkering

Het is daarom essentieel dat de uitkeringsgerechtigde zich bewust is van deze verplichtingen en deze nauwgezet naleeft.

Samenwerking met andere instanties

Naast het UWV kunnen ook andere instanties betrokken zijn bij de situatie van de uitkeringsgerechtigde, zoals:

 • De gemeente, voor aanvullende voorzieningen en ondersteuning
 • Belastingdienst, voor fiscale aspecten van de uitkering
 • Sociale verzekeringsbank (SVB), voor zaken als AOW en kinderbijslag

Goede samenwerking en communicatie met deze instanties is belangrijk voor een soepel verloop van de uitkeringsperiode.

Slotoverwegingen

Na vijf jaar in de WIA bevinden uitkeringsgerechtigden zich in een fase waarin er veel kan veranderen. Het is van groot belang dat zij goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten, en proactief handelen om hun situatie te optimaliseren. Of het nu gaat om herbeoordelingen, financiële planning, re-integratie of het naleven van verplichtingen, een zorgvuldige benadering kan de kwaliteit van leven en financiële zekerheid op de lange termijn aanzienlijk verbeteren.

Plaats een reactie