FAQ Uitkeringen

Wat gebeurt er na gesprek verzekeringsarts?

Wanneer u een gesprek heeft gehad met een verzekeringsarts, bevindt u zich in een traject waarin beoordeeld wordt of u in aanmerking komt voor een uitkering of voorziening vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit gesprek is een cruciale stap in het beoordelingsproces. Na dit gesprek volgen er verschillende stappen die uiteindelijk leiden tot een beslissing over uw recht op een uitkering. In dit artikel lichten we toe wat u kunt verwachten na het gesprek met de verzekeringsarts.

Beoordeling en Rapportage

Na het gesprek zal de verzekeringsarts alle verzamelde informatie beoordelen. Dit omvat uw medische gegevens, de informatie die u tijdens het gesprek heeft verstrekt en eventuele aanvullende informatie van derden, zoals uw behandelend artsen. Op basis van deze informatie stelt de verzekeringsarts een medisch rapport op. Dit rapport bevat de volgende onderdelen:

 • Uw medische situatie en beperkingen
 • De invloed van uw beperkingen op uw werkvermogen
 • Een advies over uw arbeidsmogelijkheden

Het rapport wordt vervolgens gebruikt om te bepalen of en in welke mate u arbeidsongeschikt bent.

Advies aan de Arbeidsdeskundige

Met het medisch rapport in handen, zal de verzekeringsarts een advies uitbrengen aan de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige gebruikt dit advies om te beoordelen welk werk u nog kunt doen en wat de impact van uw beperkingen is op uw mogelijkheden om inkomen te verwerven. De arbeidsdeskundige kijkt naar:

 • De resterende arbeidscapaciteit
 • De arbeidsmarkt en beschikbare functies
 • De mate waarin u in staat bent om met uw beperkingen inkomen te genereren

Deze beoordeling kan leiden tot een voorstel voor re-integratie of een aanpassing van uw werkzaamheden.

Uitslag en Besluit

Na de beoordeling door de arbeidsdeskundige wordt een besluit genomen over uw recht op een uitkering. U ontvangt een schriftelijke uitslag waarin staat of u een uitkering krijgt en zo ja, hoe hoog deze uitkering zal zijn. Dit besluit is gebaseerd op:

 • De bevindingen van de verzekeringsarts
 • De beoordeling van de arbeidsdeskundige
 • De van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Als u het niet eens bent met dit besluit, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Bezwaar en Beroep

Indien u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen de gestelde termijn bezwaar maken. Dit proces omvat de volgende stappen:

 • Het indienen van een bezwaarschrift
 • Een herbeoordeling door een andere verzekeringsarts
 • Een mogelijke hoorzitting waar u uw standpunt kunt toelichten

Na de herbeoordeling neemt de instantie een nieuw besluit. Als u het ook met dit nieuwe besluit niet eens bent, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Re-integratie en Werkhervatting

Als uit de beoordeling blijkt dat u (gedeeltelijk) kunt werken, zal er een re-integratietraject gestart worden. Dit traject is gericht op het vinden van passend werk en kan bestaan uit:

 • Begeleiding door een re-integratiebedrijf of jobcoach
 • Trainingen of omscholing
 • Aanpassingen op de werkplek

Uw werkgever of de uitkeringsinstantie zal u ondersteunen bij het vinden van geschikt werk.

Uitkering en Financiële Zekerheid

Als u recht heeft op een uitkering, zorgt de uitkeringsinstantie ervoor dat u deze ontvangt. De hoogte en duur van de uitkering zijn afhankelijk van uw situatie en de van toepassing zijnde regels. U kunt hierbij denken aan:

 • Een WIA-uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Een Ziektewet-uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • Een WAO-uitkering als u onder de oude regeling valt

De uitkering biedt financiële zekerheid terwijl u werkt aan uw herstel of re-integratie.

Monitoring en Evaluatie

Gedurende het traject zal de uitkeringsinstantie uw situatie blijven monitoren. Dit kan inhouden:

 • Periodieke herbeoordelingen door de verzekeringsarts
 • Evaluaties van uw re-integratie-inspanningen
 • Aanpassingen in uw uitkering of re-integratieplan indien uw situatie verandert

Het doel is om te zorgen dat de ondersteuning die u ontvangt aansluit bij uw actuele mogelijkheden en beperkingen.

Samenvatting

Het gesprek met de verzekeringsarts is een belangrijke stap in het beoordelingsproces voor een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Na dit gesprek volgt een reeks stappen die uiteindelijk leiden tot een besluit over uw recht op een uitkering. Dit proces omvat de beoordeling door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige, het besluit over uw uitkering, de mogelijkheid tot bezwaar en beroep, en de ondersteuning bij re-integratie en werkhervatting. Gedurende het hele traject wordt uw situatie gemonitord en geëvalueerd om te zorgen voor de juiste ondersteuning.

Plaats een reactie