FAQ Uitkeringen

Wat is de hoogste WIA uitkering?

Wanneer werknemers in Nederland langdurig ziek worden en hierdoor niet meer in staat zijn om te werken, kunnen zij in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet is bedoeld om inkomensondersteuning te bieden aan diegenen die niet meer volledig kunnen werken door ziekte of een handicap. De hoogte van de WIA-uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het laatstverdiende loon en de mate van arbeidsongeschiktheid. In dit artikel bespreken we de aspecten die de hoogte van de WIA-uitkering bepalen en wat de maximale uitkering is die men kan ontvangen.

De WIA-uitkering: een overzicht

De WIA bestaat uit twee regelingen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De WGA is bedoeld voor werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken, terwijl de IVA is voor diegenen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering binnen deze regelingen hangt af van het arbeidsverleden, het laatstverdiende salaris en de resterende verdiencapaciteit.

Button Image

Factoren die de hoogte van de WIA-uitkering bepalen

De hoogte van de WIA-uitkering wordt bepaald door een aantal factoren:

 • Arbeidsverleden: Hoe langer het arbeidsverleden, hoe hoger de uitkering kan zijn.
 • Laatstverdiende loon: De uitkering is een percentage van het laatstverdiende loon, tot een bepaald maximum.
 • Restcapaciteit: De mate waarin men nog in staat is om te werken en inkomen te genereren.
 • Leeftijd: De leeftijd kan invloed hebben op de duur van de uitkering.

De WGA-uitkering

Binnen de WGA zijn er verschillende fasen en uitkeringspercentages:

 1. Loongerelateerde uitkering: Deze uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon en het arbeidsverleden. Het percentage van het dagloon dat men ontvangt, ligt tussen de 70% en 75%.
 2. Loonaanvullingsuitkering: Als men na de loongerelateerde uitkering nog steeds tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is en werkt of een inkomen heeft dat hoger is dan de restverdiencapaciteit, kan men in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering.
 3. Vervolguitkering: Als men niet genoeg werkt of verdient volgens de restverdiencapaciteit, kan men een vervolguitkering krijgen. Deze uitkering is lager en afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.
Button Image

De IVA-uitkering

De IVA-uitkering is bedoeld voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon, tot aan het maximumdagloon. Er is geen limiet aan de duur van de IVA-uitkering; deze loopt door tot de AOW-leeftijd.

Maximale WIA-uitkering

De maximale WIA-uitkering is gebonden aan het maximumdagloon dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Voor 2023 is het maximumdagloon vastgesteld op €228,76 bruto per dag. Dit betekent dat de hoogste WIA-uitkering, in het geval van een IVA-uitkering, 75% van dit bedrag per dag is, wat neerkomt op ongeveer €171,57 bruto per dag. Voor een volledige maand komt dit neer op een bedrag van ongeveer €3.745,47 bruto per maand, uitgaande van 21,75 werkdagen per maand.

Button Image

Invloed van inkomsten op de WIA-uitkering

Als men naast de WIA-uitkering inkomsten heeft uit werk, kan dit invloed hebben op de hoogte van de uitkering. Bij de WGA wordt gekeken naar de verhouding tussen wat men nog kan verdienen en wat men daadwerkelijk verdient. Als men meer verdient dan de vastgestelde restverdiencapaciteit, kan de uitkering worden aangevuld tot het niveau van het laatstverdiende loon, maar niet meer dan het maximumdagloon.

Indexering en aanpassing van de WIA-uitkering

De WIA-uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de loonontwikkeling. Dit betekent dat de uitkering meestijgt met de gemiddelde loonstijging in Nederland, waardoor de koopkracht van de uitkering op peil blijft.

Belangrijke overwegingen

Er zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden met betrekking tot de WIA-uitkering:

 • De uitkering is afhankelijk van de persoonlijke situatie en kan dus per individu verschillen.
 • De maximale uitkering is gebonden aan het maximumdagloon en kan jaarlijks wijzigen.
 • Werken naast de WIA-uitkering wordt gestimuleerd en kan financieel voordelig zijn.
 • De uitkering wordt aangepast aan de loonontwikkeling om koopkracht te behouden.

Samenvatting

De hoogste WIA-uitkering is afhankelijk van factoren zoals het arbeidsverleden, het laatstverdiende loon en de mate van arbeidsongeschiktheid. Voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten is de IVA-uitkering het meest genereus, met een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon tot aan het maximumdagloon. De WGA biedt verschillende uitkeringsmogelijkheden, afhankelijk van de mate van arbeidsgeschiktheid en de inkomsten uit werk. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels en mogelijkheden binnen de WIA om optimaal gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen.

Plaats een reactie