FAQ Uitkeringen

Wat is een Verschoonbare Reden?

In de zakelijke wereld, evenals in het juridische domein en het dagelijks leven, komt de term ‘verschoonbare reden’ regelmatig voor. Het is een concept dat ruimte biedt voor flexibiliteit binnen de strikte kaders van regels en afspraken. Een verschoonbare reden is een omstandigheid die het niet nakomen van een verplichting of afspraak rechtvaardigt. Dit artikel gaat dieper in op de nuances van wat een verschoonbare reden kan zijn, hoe deze wordt beoordeeld en welke consequenties eraan verbonden zijn.

Definitie van een Verschoonbare Reden

Een verschoonbare reden, ook wel een geldige reden genoemd, is een omstandigheid die buiten de controle van een individu of entiteit ligt, waardoor het niet mogelijk is om aan een verplichting te voldoen. Deze redenen kunnen variëren van persoonlijke omstandigheden tot bredere maatschappelijke gebeurtenissen. Het is belangrijk om te begrijpen dat niet elke reden als verschoonbaar wordt beschouwd. Er zijn specifieke criteria waaraan moet worden voldaan voordat een reden als verschoonbaar kan worden aangemerkt.

Criteria voor Verschoonbaarheid

De criteria voor wat als een verschoonbare reden wordt beschouwd, kunnen verschillen afhankelijk van de context, zoals contractuele afspraken, wettelijke verplichtingen of maatschappelijke normen. Over het algemeen worden de volgende factoren in overweging genomen:

 • Onvoorzienbaarheid: De situatie kon niet redelijkerwijs worden voorzien op het moment dat de afspraak of verplichting werd aangegaan.
 • Onvermijdbaarheid: Er was geen redelijke manier om de situatie te vermijden of de gevolgen ervan te beperken.
 • Buiten de controle: De omstandigheid lag buiten de invloedssfeer van de betrokken partij.

Deze criteria worden vaak toegepast in juridische geschillen, maar ook in minder formele situaties, zoals in de werkomgeving of in persoonlijke relaties.

Voorbeelden van Verschoonbare Redenen

Er zijn talloze voorbeelden van situaties die als verschoonbare reden kunnen worden aangemerkt. Hieronder volgt een lijst met enkele veelvoorkomende voorbeelden:

 • Natuurrampen: Overstromingen, aardbevingen, orkanen en andere natuurrampen kunnen onvoorspelbaar zijn en hebben vaak een grote impact op de mogelijkheid om verplichtingen na te komen.
 • Ziekte of letsel: Onverwachte gezondheidsproblemen, zowel fysiek als mentaal, kunnen iemand verhinderen om aan verplichtingen te voldoen.
 • Overlijden: Het overlijden van een naaste kan een verschoonbare reden zijn voor het niet nakomen van afspraken, vanwege de emotionele impact en de noodzaak om praktische zaken te regelen.
 • Wettelijke beperkingen: Nieuwe of gewijzigde wetgeving kan ervoor zorgen dat eerder gemaakte afspraken niet langer uitvoerbaar zijn.
 • Arbeidsconflicten: Stakingen of andere arbeidsconflicten kunnen een verschoonbare reden zijn als ze onvoorzienbaar waren en de bedrijfsvoering beïnvloeden.

Deze voorbeelden illustreren dat verschoonbare redenen vaak te maken hebben met externe factoren die moeilijk of niet te beïnvloeden zijn door de betrokken partijen.

Beoordeling van Verschoonbare Redenen

Het beoordelen of een reden als verschoonbaar kan worden beschouwd, is een proces dat zorgvuldigheid en objectiviteit vereist. In veel gevallen zal een onafhankelijke derde partij, zoals een rechter of arbiter, de situatie moeten beoordelen. Zij zullen kijken naar de specifieke omstandigheden, de aard van de verplichting en de mate waarin de partij heeft geprobeerd de schade te beperken.

Documentatie en bewijsvoering spelen een cruciale rol in het beoordelingsproces. Partijen die een beroep doen op een verschoonbare reden, zullen vaak moeten aantonen dat zij aan de criteria voldoen. Dit kan inhouden dat zij bewijs moeten leveren van de onvoorzienbaarheid en onvermijdbaarheid van de situatie, evenals van hun inspanningen om de gevolgen te beperken.

Rechtsgevolgen van Verschoonbare Redenen

Wanneer een reden als verschoonbaar wordt erkend, kan dit verschillende rechtsgevolgen hebben. In contractuele relaties kan het bijvoorbeeld leiden tot:

 • Opschorting van verplichtingen: De partij die niet kan nakomen, kan tijdelijk worden vrijgesteld van haar verplichtingen totdat de situatie is opgelost.
 • Ontbinding van het contract: In sommige gevallen kan het contract geheel of gedeeltelijk worden ontbonden als nakoming onmogelijk is geworden.
 • Aanpassing van het contract: Partijen kunnen overeenkomen om de voorwaarden van het contract aan te passen om rekening te houden met de gewijzigde omstandigheden.

In het arbeidsrecht kunnen verschoonbare redenen leiden tot bijzonder verlof of aanpassingen in de werkverplichtingen van een werknemer. In het strafrecht kunnen ze als verzachtende omstandigheden worden aangemerkt.

Omgaan met Verschoonbare Redenen in de Praktijk

Om effectief om te gaan met verschoonbare redenen, is het belangrijk voor zowel individuen als organisaties om voorbereid te zijn. Dit kan onder meer door:

 • Contractuele voorzieningen: Het opnemen van clausules in contracten die omgaan met onvoorziene omstandigheden, zoals overmachtclausules.
 • Risicomanagement: Het identificeren en beheren van potentiële risico’s die kunnen leiden tot verschoonbare redenen.
 • Communicatie: Open en tijdige communicatie tussen partijen wanneer zich een verschoonbare reden voordoet.

Door proactief te handelen en duidelijke afspraken te maken, kunnen de negatieve gevolgen van verschoonbare redenen worden beperkt en kan er sneller een oplossing worden gevonden.

Slotoverwegingen

Het concept van een verschoonbare reden speelt een belangrijke rol in het bieden van flexibiliteit en rechtvaardigheid in situaties waarin strikte naleving van afspraken niet mogelijk is. Het is een erkenning dat niet alle omstandigheden te voorzien of te beheersen zijn. Door een goed begrip van wat een verschoonbare reden inhoudt en hoe hiermee om te gaan, kunnen individuen en organisaties beter voorbereid zijn op onvoorziene gebeurtenissen en de impact ervan minimaliseren.

Plaats een reactie