FAQ Uitkeringen

Wat is gunstiger: IVA of WGA?

Wanneer werknemers in Nederland langdurig ziek worden, is het van cruciaal belang om te begrijpen welke sociale verzekeringsregelingen beschikbaar zijn en hoe deze kunnen bijdragen aan hun financiële zekerheid. In dit kader zijn de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) twee belangrijke regelingen binnen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze regelingen bieden ondersteuning aan werknemers die door ziekte of gebreken niet of minder kunnen werken. Maar welke van de twee is gunstiger voor de werknemer? Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder de mate van arbeidsongeschiktheid en de verwachtingen omtrent herstel.

IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

De IVA is bedoeld voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat zij niet meer kunnen werken en dat er geen of weinig kans is op herstel. De voordelen van de IVA zijn onder meer:

 • Een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (tot een maximumbedrag).
 • Financiële zekerheid op lange termijn, aangezien de uitkering doorloopt tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Geen verplichtingen met betrekking tot re-integratie, omdat er geen kans op herstel is.

De IVA-uitkering is dus relatief hoog en biedt stabiliteit voor de werknemer. Echter, om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet aan strenge criteria worden voldaan. De arbeidsongeschiktheid moet minimaal 80% zijn en er mag geen zicht zijn op verbetering van de gezondheidstoestand.

Button Image

WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

De WGA is er voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (tussen de 35% en 80%) of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. De WGA bestaat uit verschillende uitkeringscomponenten:

 • Een loongerelateerde uitkering, gebaseerd op het voormalige loon en de duur van het arbeidsverleden.
 • Een loonaanvullingsuitkering voor werknemers die naast hun uitkering een bepaald percentage van het resterende arbeidsvermogen benutten.
 • Een vervolguitkering voor werknemers die minder verdienen dan het voor hen geldende percentage van het resterende arbeidsvermogen.

De WGA stimuleert werknemers om, indien mogelijk, weer aan het werk te gaan. De uitkering is flexibel en past zich aan aan de inkomsten uit werk. De hoogte en duur van de WGA-uitkering zijn afhankelijk van het arbeidsverleden en het huidige inkomen.

Factoren die de keuze beïnvloeden

De vraag of de IVA of WGA gunstiger is, kan niet eenduidig worden beantwoord. Het hangt af van de individuele situatie van de werknemer. Hier zijn enkele factoren die een rol spelen:

 • De mate van arbeidsongeschiktheid: Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten komen in aanmerking voor de IVA, terwijl gedeeltelijk arbeidsongeschikten of niet-duurzaam arbeidsongeschikten onder de WGA vallen.
 • De verwachting van herstel: Als er kans is op herstel, biedt de WGA mogelijkheden voor re-integratie en gedeeltelijke werkhervatting.
 • Financiële overwegingen: De IVA biedt een hogere en stabielere uitkering, maar is alleen beschikbaar voor een specifieke groep. De WGA kan financieel gunstiger zijn als de werknemer in staat is om (gedeeltelijk) te werken.
 • Re-integratieverplichtingen: De WGA vereist actieve deelname aan re-integratieactiviteiten, terwijl de IVA dat niet doet.
Button Image

IVA versus WGA: Een vergelijking

Om een beter inzicht te krijgen in welke regeling gunstiger kan zijn, is het nuttig om de IVA en WGA naast elkaar te leggen:

Aspect IVA WGA
Doelgroep Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten Gedeeltelijk arbeidsongeschikten of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten
Uitkeringspercentage 75% van het laatstverdiende loon Afhankelijk van arbeidsverleden en huidig inkomen
Re-integratie Geen verplichtingen Verplichtingen afhankelijk van mogelijkheden
Financiële stabiliteit Hoog en stabiel Flexibel, afhankelijk van werkhervatting

Deze vergelijking toont aan dat de IVA en WGA elk hun eigen voordelen hebben, afhankelijk van de situatie van de werknemer. De IVA biedt meer financiële zekerheid zonder de druk van re-integratie, terwijl de WGA flexibeler is en werkhervatting stimuleert.

Advies voor werknemers

Werknemers die te maken krijgen met langdurige ziekte doen er goed aan om zich grondig te laten informeren over hun rechten en plichten binnen de IVA en WGA. Het is raadzaam om:

 • Advies in te winnen bij een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts.
 • De eigen gezondheidssituatie en herstelprognose te bespreken met een medisch specialist.
 • De financiële implicaties van beide regelingen door te rekenen.
 • Re-integratiemogelijkheden te verkennen, indien van toepassing.

Door een weloverwogen keuze te maken tussen de IVA en WGA, kunnen werknemers de regeling kiezen die het beste aansluit bij hun persoonlijke en financiële situatie.

Button Image

Samenvatting

De vraag of de IVA of WGA gunstiger is, hangt af van de individuele omstandigheden van de werknemer. De IVA is geschikt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en biedt een hoge, stabiele uitkering. De WGA daarentegen is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of een kans op herstel hebben, en biedt een flexibele uitkering die werkhervatting stimuleert. Werknemers dienen hun situatie zorgvuldig te evalueren en professioneel advies in te winnen om de meest gunstige keuze te maken.

Plaats een reactie