FAQ Uitkeringen

Wat zijn de voorwaarden voor een WIA-uitkering?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die in het leven is geroepen om werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn financieel te ondersteunen. De WIA-uitkering is een complexe regeling met diverse voorwaarden en nuances. In dit artikel zullen we de voorwaarden voor een WIA-uitkering uitgebreid bespreken, zodat duidelijk wordt wanneer iemand recht heeft op deze vorm van inkomensondersteuning.

Algemene Voorwaarden voor de WIA-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering, moet een werknemer aan een aantal algemene voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de wet en vormen de basis voor het recht op een uitkering:

 • Arbeidsongeschiktheid: De werknemer moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit wordt vastgesteld door het UWV op basis van een medische beoordeling en een arbeidskundige beoordeling.
 • Wachttijd: Er moet sprake zijn van een onafgebroken periode van 104 weken (2 jaar) waarin de werknemer door ziekte of gebreken niet in staat is geweest om te werken. Deze periode staat bekend als de wachttijd.
 • Verzekerd voor de WIA: Op het moment dat de ziekte of gebreken begonnen, moet de werknemer verzekerd zijn geweest voor de WIA. Dit houdt in dat hij of zij in loondienst was of een uitkering ontving die hieraan gekoppeld is.
 • Re-integratie-inspanningen: Gedurende de wachttijd moet de werknemer samen met de werkgever voldoende inspanningen hebben verricht om weer aan het werk te gaan. Dit wordt ook wel de re-integratieverplichting genoemd.
Button Image

Medische Beoordeling door het UWV

De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid is een cruciaal onderdeel van het proces om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. Het UWV voert een medische beoordeling uit om te bepalen in hoeverre de werknemer beperkt is in zijn of haar functioneren:

 • Beoordeling door een verzekeringsarts: Een verzekeringsarts van het UWV beoordeelt de medische situatie van de werknemer. Hierbij wordt gekeken naar de beperkingen die de werknemer ondervindt als gevolg van ziekte of gebreken.
 • Functionele Mogelijkhedenlijst (FML): De verzekeringsarts stelt een Functionele Mogelijkhedenlijst op. In de FML worden de fysieke en mentale mogelijkheden van de werknemer vastgelegd.

Arbeidskundige Beoordeling

Na de medische beoordeling volgt een arbeidskundige beoordeling. Een arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt aan de hand van de FML welk werk de werknemer nog kan doen en wat het inkomen zou zijn als de werknemer dit werk zou verrichten:

 • Vergelijking met het oude loon: Het inkomen dat de werknemer nog kan verdienen met de resterende arbeidscapaciteit wordt vergeleken met het loon dat de werknemer verdiende voordat hij of zij arbeidsongeschikt werd.
 • Bepaling arbeidsongeschiktheidspercentage: Op basis van deze vergelijking wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld. Als dit percentage 35% of hoger is, kan de werknemer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.
Button Image

De Wachttijd van 104 Weken

De wachttijd is een belangrijk element binnen de WIA. Gedurende deze periode van twee jaar moet de werknemer ziek zijn en is de werkgever verplicht het loon door te betalen (conform de Wet verbetering poortwachter). Na deze periode kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen:

 • Loondoorbetaling: Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever (een deel van) het loon door. De hoogte en duur van deze loondoorbetaling zijn wettelijk geregeld.
 • Re-integratieverplichtingen: Zowel werkgever als werknemer hebben re-integratieverplichtingen tijdens de wachttijd. Er wordt verwacht dat zij samenwerken om de terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Re-integratie-inspanningen

De re-integratie-inspanningen zijn een essentieel onderdeel van de voorwaarden voor een WIA-uitkering. Het UWV beoordeelt of de werknemer en werkgever zich voldoende hebben ingespannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen:

 • Plan van aanpak: Samen met de werkgever stelt de werknemer een plan van aanpak op voor de re-integratie.
 • Eerste en tweede spoor: Er wordt onderscheid gemaakt tussen re-integratie in het eerste spoor (terugkeer bij de eigen werkgever) en het tweede spoor (het vinden van passend werk bij een andere werkgever).
 • Re-integratieverslag: Aan het einde van de wachttijd stelt de werkgever een re-integratieverslag op, waarin alle ondernomen activiteiten en inspanningen zijn gedocumenteerd.
Button Image

Verzekerd voor de WIA

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering moet de werknemer verzekerd zijn voor de WIA. Dit betekent dat de werknemer op het moment dat de arbeidsongeschiktheid intreedt, onder de werknemersverzekeringen valt:

 • Loondienst: Werknemers in loondienst zijn automatisch verzekerd voor de WIA.
 • Zelfstandigen: Zelfstandigen zijn niet standaard verzekerd voor de WIA, maar kunnen zich vrijwillig verzekeren.
 • Uitzonderingen: Sommige groepen, zoals ambtenaren of mensen die werken buiten Nederland, kunnen onder andere regelingen vallen.

Uitzonderingen en Bijzondere Situaties

Er zijn situaties waarin de standaardvoorwaarden voor een WIA-uitkering niet van toepassing zijn of waarin aanvullende regels gelden:

 • Herbeoordeling: Als de arbeidsongeschiktheidssituatie van de werknemer verandert, kan het UWV een herbeoordeling uitvoeren.
 • Na werkhervatting: Als een werknemer na werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, kan de wachttijd onder bepaalde voorwaarden worden verkort.
 • WGA en IVA: Binnen de WIA bestaan twee regelingen: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De voorwaarden voor deze regelingen verschillen en zijn afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de verwachting of herstel nog mogelijk is.

Conclusie

De voorwaarden voor een WIA-uitkering zijn bedoeld om werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn financiële ondersteuning te bieden. Het is een complexe regeling waarbij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, de wachttijd, de re-integratie-inspanningen en de verzekering voor de WIA centraal staan. Werknemers en werkgevers dienen zich bewust te zijn van deze voorwaarden en de bijbehorende verplichtingen om het recht op een WIA-uitkering te kunnen vaststellen. Het is raadzaam om bij twijfel of vragen professioneel advies in te winnen om de rechten en plichten omtrent de WIA-uitkering helder te krijgen.

Plaats een reactie